Honest Money

Gold is Wealth Hiding in Oil

 • Subscribe

 • Alert

  Softenon en Bewijs – “Ihre Papiere, Bitte!”

  Posted by Ivo Cerckel on August 26th, 2019

  S.O.S. vanuit de Filipijnen!

  Het is de wil van de Conterganstiftung, niet het beantwoorden aan de criteria van de wet, die bepaalt welke niet-Duitse Europese softenonmonsters onder het toepassingsgebied van de Duitse wet vallen.

  “Ihre Papiere, Bitte!” Het bewijs van de hoedanigheid van softenonmonster wordt enkel bij de Conterganstiftung geleverd door een radiografisch onderzoek van de belanghebbende indien de belanghebbende en/of de moeder eerst hebben kunnen aantonen dat de moeder softenon heeft geslikt.

  (on)mogelijke verzoening met Spaanse monsters – De Spaanse monsters bevinden zich in dezelfde situatie als ik. In 2017 hebben we ruzie gemaakt betreffende de aansprakelijke, de fabrikant of de overheid. Misschien is verzoening mogelijk. Daartoe is vereist dat in plaats van te ijveren voor de vage “opname van haar verantwoordelijkheid door Grünenthal”, de “Asociación de Víctimas de la Talidomida en España” (Avite) zou ijveren voor de erkenning van personen als softenonmonsters enkel op basis van radiografieën.

  ==

  Ik had gesteld dat ik mijn blogpost “Waalse Softenon-Sprookjes en Contergan-Stiftung” van eind juni 2019 zou herwerken. Ik zal dat niet doen. Ik post een nieuwe blogpost.

  Waalse Softenon-Sprookjes en Contergan-Stiftung == Versie 2.4
  Posted by Ivo Cerckel on June 22nd, 2019
  https://bphouse.com/honest_money/2019/06/22/waalse-softenonsprookjes-en-conterganstiftung/

  Ik had in die blogpost gehoopt dat ik tegen vandaag het dossier bij de Conterganstiftung had kunnen laten inzien. Dat is nog niet gebeurd.

  Ik zal drie punten uitwerken.

  EEN – de Duitse wet en het propaganda-document

  Toen de minister van volksgezondheid Laurette Onkelinx van de Zuidelijke Nederlanden begin januari 2010 verklaarde dat zij softenonmonsters wilde helpen was zij niet op de hoogte van het feit dat sommige softenonmonsters in de Zuidelijke Nederlanden aanspraak kunnen maken op uitkeringen toegekend door de Duitse wet. Zij kon daar ook niet van op de hoogte zijn aangezien de Duitse wet niet naar de Zuidelijke Nederlanden verwijst.

  EEN BIS – Subrogatie

  Ik zal aantonen dat het mechanisme van de subrogatie ook in het Duitse (verzekerings-) recht bestaat.

  TWEE – “Ihre Papiere, Bitte!” in Deutschland

  Het Duitse ongedateerde propaganda-document van de fabrikant van thalidomide waardoor aan Zuidelijk-Nederlandse softenmonsters een uitkering wordt toegekend door de Conterganstiftung stelt dat beoogd wordt om tot een regeling voor het ganse Europese grondgebied te komen, doch vermeldt enkel drie Leviathans: Ierland, de Zuidelijke Nederlanden en Spanje.

  De Duitse wet waardoor aan Duitse softenonmonsters een uitkering wordt toegekend werd op 25 juni 2009 in het Bundesgesetzblatt gepubliceerd. Op 15 februari 2009 had de Londense Sunday Times een artikel gepubliceerd waarin vermeld wordt dat Spaanse softenonmonsters afgewezen werden omdat ze het softenon-voorschrift waardoor softenon aan hun moeder had voorgeschreven geweest niet konden voorleggen.

  Aangezien mijn raadsman mij niet heeft ingelicht waarom ik bij mijn verblijf te Heidelberg in 1969 werd afgewezen als softenonmonster door de voorganger van de Conterganstiftung, dien ik hieruit af te leiden dat ik werd afgewezen omdat mijn moeder zelfs niet wist dat mijn vader haar softenon had toebediend.

  Ter herinnering: Nadat ik op 15 februari 1969, de rijpe leeftijd van 7 jaar had bereikt besliste mijn vader mij met mijn moeder naar Heidelberg te sturen omdat voorzien te worden van een uni-functionele haak. (Haar moeder, mijn grootmoeder, weigerde ons te vergezellen).

  Ter tweede herinnering: mijn grootvader heeft thalidomide pillen verstopt op zijn yacht waarop mijn ouders hun huwelijksreis hadden doorgebracht gevonden.

  DRIE – “Ihre Papiere, Bitte!” ditmaal in Spanje en de Zuidelijke Nederlanden

  (on)mogelijke verzoening met Spaanse monsters – De Spaanse monsters bevinden zich in dezelfde situatie als ik. In 2017 hebben we ruzie gemaakt betreffende de aansprakelijke, de fabrikant of de overheid. Misschien is verzoening mogelijk. Daartoe is vereist dat in plaats van te ijveren voor de vage “opname van haar verantwoordelijkheid door Grünenthal”, de “Asociación de Víctimas de la Talidomida en España” (Avite) zou ijveren voor de erkenning van personen als softenonmonsters enkel op basis van radiografieën (en dus zonder “Hintergrundbericht”, achtergrondsbericht).

  PUNT EEN – de Duitse wet en het propaganda-document

  Op 25 juni 2009 publiceerde het Duitse Bundesgesetzblatt de wet tot wijziging van de wet op de Conterganstiftung. Laatstgenoemde wet zou in die zin gewijzigd zijn dat ze van toepassing wet zou zijn op sommige softenonmonsters die geen band vertonen met de Duitse Bondsrepubliek. Dit zou bereikt worden door § 15 van de wet.

  Die § 15 van de wet, geciteerd in mijn blogpost van juni 2019, heeft het dan ook over het “Geltungsbereich” van de wet. Dit “Geltungsbereich” (toepasbaarheid? geldigheidsgebied?) wordt nergens in de wet omschreven, in ieder geval bevat de wet geen enkele verwijzing naar de Zuidelijke Nederlanden.

  Die paragraaf 15 vervolgt door te stellen dat de monsters die uitkeringen trekken van de Stiftung en die geen band vertonen met het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland door het indienen van hun aanvraag tot uitkeringen afstand doen van ieder verdere vergoeding door Grünenthal GmbH, destijds Chemie Grünenthal GmbH, voor hun softenonmonsterlijkheid.

  “Conterganstiftungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 2009 (BGBl. I S. 1537), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Februar 2017 (BGBl. I S. 263) geändert worden ist”
  https://www.gesetze-im-internet.de/contstifg/BJNR296700005.html
  Stand:
  Neugefasst durch Bek. v. 25.6.2009 I 1537
  Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 21.2.2017 I 263

  Zoals gezegd wordt het extraterritoriaal toepassingsgebied van de wet niet in de wet gedefinieerd.

  De Conterganstiftung is dus vrij discretionair te bepalen waar in Europa de Conterganstiftungsgesetz van toepassing is. Het de wil van de Stiftung, niet het beantwoorden aan de criteria van de wet, die bepaalt welke niet-Duitse Europese softenonmonsters onder haar toepassingsgebied vallen.

  Daar waar ik meen van Wikipedia te begrijpen dat in het Zuidelijk-Nederlands sociale-zekerheidsrecht aan elke toekenning van een uitkering aan gehandicapte personen een onderzoek van de bestaansmiddelen voorafgaat
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_zekerheid_(België)
  wordt zulke’n onderzoek niet uitgevoerd bij uitkeringen door de Conterganstiftung.

  Googelen naar “uitkeringen thalidomide Duitse Conterganstifting” of “allocations thalidomide Conterganstiftung allemande” brengt niks op.

  Googelen naar “Conterganstiftung Belgien” leidt de zoeker naar een website van fabrikant Grünenthal GmbH, https://www.contergan.grunenthal.info waar in een niet-gedateerd propaganda-document beweerd wordt dat naar een pan-Europese ondersteuning van softenonmonsters wordt gestreefd.

  Op de voorpagina de website
  https://www.contergan.grunenthal.info/thalidomid/Home_/de_DE/328800285.jsp
  wordt een emailadres van de fabrikant van thalidomide weergegeven,
  Email: info@grunenthal.com

  De Googeling naar “Conterganstiftung Belgien” leidde tot een pagina van de rubriek “Wetenswaardigheden en Actueel” alwaar beweerd wordt dat een alomvattende Europese financiële rregeling voor voor softenonmonsters wordt nagestreefd.
  https://www.contergan.grunenthal.info/thalidomid/Home_/Wissenswertes_und_Aktuelles/Unterstutzung_/de_DE/328800302.jsp

  De titel van deze pagina stelt dit:
  Unterstützung Thalidomidbetroffener heute
  Für Thalidomidbetroffene Menschen gibt es ein umfassendes und europaweites finanzielles Versorgungsnetz.
  https://www.contergan.grunenthal.info/thalidomid/Home_/Wissenswertes_und_Aktuelles/Unterstutzung_/de_DE/328800302.jsp

  De (Duitse) wettelijke bepaling waardoor deze ondersteuning (door de Conterganstiftung) zou bereikt worden wordt niet vermeld.

  Bij de aanvang van punt 2 van deze blogpost zal ik de volledige tekst van dat propaganda-document citeren.

  PUNT EEN BIS – Subrogatie naar Duits en Zuidelijk-Nederlands recht

  De Conterganstiftung betaalt in de plaats van Grünenthal GmbH en door de betaling heeft het niet-Duitse monster geen recht meer tegen Grünenthal. Dit lijkt fel op de verzekeraar die de derde betaalt in plaats van de verzekerde.

  Subrogatie, zegt U? Hier wringt het Duits schoentje een beetje.

  Het is dan ook misschien toch niet onnuttig dat ik eventjes over subrogatie zever (Over het feit dat de Conterganstiftung een publiekrechtelijke Stichting is, dat het hof van beroep zetelend te Brussel de Vijand veroordeeld heeft tot de oprichting van privaatrechtelijke Stichting en dat de wetgever geen Stichting heeft opgericht doch alles toegekend heeft aan bestaande publiekrechtelijke instellingen, zal ik niet uitweiden. Allez, als cadeau krijgt ge dat in (de enige) voetnoot (1).)

  Door haar verklaringen dat hulp dient geboden aan softenonmonsters heeft Onkelinx zich gesubrogeerd verklaard aan de verplichtingen van Grünenthal GmbH.

  Probleem: het begrip subrogatie dat in het Zuidelijk-Nederlands en Franse recht bestaat, bestaat niet in het Duitse (en Nederlandse) recht.

  Artikel 1249 van het Zuidelijk-Nederlands Burgerlijk Wetboek stelt:
  Indeplaatsstelling in de rechten van de schuldeiser ten voordele van een derde persoon die hem betaalt, geschiedt bij overeenkomst of krachtens de wet.

  Wikipedia stelt dat Subrogatie in de Zuidelijke Nederlanden een rechtsfiguur is die zich voordoet wanneer een persoon of zaak in een bepaalde reeds bestaande rechtsband de plaats gaat innemen van een persoon of een zaak. Gaat het over rechtspersonen, dan spreekt men over zakelijke subrogatie.

  In het Duits (en Nederlands) Burgelijk Wetboek bestaat de rechtsfiguur van de subrogatie niet. Het mechanisme waardoor de indeplaatsstelling van de verzekeraar die de benadeelde betaald heeft bestaat echter wel in het Duitse recht.

  Juist zoals artikel 95 van de Zuidelijk-Nederlandse Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen dat in haar eerste paragraaf stelt
  “De verzekeraar die de schadevergoeding betaald heeft, treedt ten belope van het bedrag van die vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden.”

  stelt § 86 van het Gesetz über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz – VVG) in haar eerste alinea dat
  https://www.gesetze-im-internet.de/vvg_2008/__86.html
  (1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.

  In Frankrijk wordt dan ook onderwezen
  La subrogation en droit français et en droit allemand
  https://www.nhbayer.de/de/ancien-dictionnaire-juridique-franco-allemand/subrogation/
  La subrogation est l’action par laquelle un tiers solvens paie le créancier à la place du débiteur, et se substitue au créancier dans le rapport d’obligation. La subrogation personnelle peut résulter d’un contrat ou de la loi.
  Elle joue un rôle important en droit des assurances.
  La réglementation est identique en France et en Allemagne.
  Le droit allemand stipule dans l’article 86 de la loi allemande sur les contrats d’assurance (VVG) que l’assureur se substitue à l’assuré au cas où il compense le dommage né et si le droit à indemnisation du dommage de l’assuré existe.
  La subrogation en droit français des assurances fonctionne de la même manière (suivant l’article 121-12 du code des assurances).

  In Duitsland wordt dit onderwezen:
  Unter „Subrogation“ wird im französischen und englischen Rechtsraum ein eigenständiges Institut verstanden, das mit im Einzelnen unterschiedlichen Techniken dem Derivativregress dient. Demgegenüber regelt das deutsche Recht den Derivativregress mit Hilfe unterschiedlicher Figuren, sei es eines Abtretungsanspruchs, eines Eintrittsrechts oder eines gesetzlichen Forderungsübergangs; letzterer wird gelegentlich als Subrogation bezeichnet. Im Folgenden wird der Begriff der Subrogation in einem weiten, funktionalen Sinn verwendet, der sämtliche Fälle des Derivativregresses umfasst.
  http://hwb-eup2009.mpipriv.de/index.php/Subrogation

  Uit deze citaten moge blijken dat het mechanisme van de subrogatie zowel in Duitse als het Zuidelijk-Nederlandse recht bestaat.

  PUNT TWEE “Ihre Papiere, Bitte!” in Deutschland

  Dit is de volledige tekst van het op het einde van PUNT EEN geciteerde propaganda-document dat geen datum bevat.

  Unterstützung Thalidomidbetroffener heute
  Für Thalidomidbetroffene Menschen gibt es ein umfassendes und europaweites finanzielles Versorgungsnetz.
  https://www.contergan.grunenthal.info/thalidomid/Home_/Wissenswertes_und_Aktuelles/Unterstutzung_/de_DE/328800302.jsp
  Auch heute noch können Thalidomidbetroffene Menschen Unterstützung bei der Conterganstiftung beantragen. Diese hat seit 1972 geschätzt rund 1 Milliarde Euro an Thalidomidbetroffene Menschen ausgezahlt. Eine finanzielle Unterstützung können alle Personen beantragen, deren Mütter ein Thalidomid-haltiges Präparat von Grünenthal oder einer seiner Vertriebspartner eingenommen haben. Aktuell werden Menschen in 38 Ländern unterstützt, einschließlich Thalidomidbetroffener in Spanien, Belgien und Irland. Durchschnittlich erhalten die Personen eine Rente von rund 60.000 Euro jährlich; der Höchstsatz beträgt 8.117 Euro im Monat.
  Betroffene aus Ländern, in denen Lizenznehmer von Grünenthal Thalidomid-haltige Präparate selbst getestet und schließlich vermarktet haben, erhalten keine Leistungen der Conterganstiftung (zum Beispiel in Großbritannien). Dort existieren jedoch separate Versorgungssysteme, die vergleichbare Leistungen erbringen.
  In den Ländern, in denen andere Unternehmen unabhängig von Grünenthal Nachahmerpräparate auf den Markt gebracht haben, werden Betroffene vom jeweiligen Staat unterstützt (zum Beispiel in Spanien und Italien).
  2012 hat Grünenthal die Grünenthal-Stiftung zur Unterstützung von Thalidomidbetroffenen gegründet, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Projekte zu fördern und zu entwickeln, die über die finanzielle Unterstützung der Conterganstiftung hinausgehen. Dabei handelt es sich ausschließlich um Sachleistungen. Auch hier ist der Zugang nicht auf Deutschland beschränkt. Die Grünenthal-Stiftung erbringt Leistungen für alle Thalidomidbetroffenen Personen, die bereits von der Conterganstiftung oder ähnlichen Institutionen, die dieselben Bewertungskriterien anwenden, anerkannt sind.

  Drie staten worden vermeld: Spanje, de Zuidelijke Nederlanden en Ierland.

  Spanje, ja dat zegt mij iets.

  Lo que está maldito es el gobierno, no la talidomida
  Posted by Ivo Cerckel on August 23rd, 2017
  https://bphouse.com/honest_money/2017/08/23/talidomida-no-es-el-farmaco-sino-el-gobierno-que-es-maldito/

  Nadat ik in Augustus 2009 aan de Conterganstiftung gevraagd had hoe ik erkend kon worden, zond de Stiftung mij per kerende een formulier tot aanvraag van uitkeringen. In antwoord daarop publiceerde ik op 4 september 2009 een blogpost waarin ik mij afvroeg of de Stiftung, zoals in Spanje, ook van mij het softenonvoorschrift dat aan mijn moeder zou afgeleverd zijn geweest zou eisen.

  German Conterganstiftung or thalidomide foundation is a fraud – UK guv’mint also
  Posted by Ivo Cerckel on September 4th, 2009
  https://bphouse.com/honest_money/2009/09/04/german-conterganstiftung-or-thalidomide-foundation-is-a-fraud/
  UITREKSEL
  And when you file the application, you do not have only to prove your thalidomide monstrosity by submitting X-rays, but you have also to indicate in the “Hintergrundbericht” (background message) which brand of thalidomide your mother took. Perhaps, they also want the prescriptions, like they did in Spain (6)?
  DIT WAS EINDNOOT (6)
  Forced to beg: new scandal of thalidomide
  Thalidomide victims beg in Spain
  Daniel Foggo
  Sunday Times
  February 15 2009, 12:00am,
  http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/health/article5734068.ece
  UITREKSEL
  Instead of physically examining them, however, CIAC insisted on doing everything by post using photographs and documents. Only those whose mothers had the foresight to retain their prescriptions – a total of three out of around 150 – have been told they “could” have been affected by thalidomide.

  Zoals gesteld heeft Mr Estienne mij niet meegedeeld waarom ik in 1969 werd afgewezen door de voorganger van de Conterganstiftung. Hij heeft mij ook niet medegedeeld waarom sommige van zijn cliënten nu door de Conterganstiftung aanvaard werden en waarom anderen niet.

  Ik moest hem dat maar vragen? Hij heeft mij in in het begin van het tweede decennium van deze eeuw enkel gevraagd of de Conterganstiftung mij niet in 1969 onderzocht had. Hij heeft ook gesteld dat Martine Olivier een uitkering van 5.000 euro per maand ontvangt. (Het was mij ontgaan dat dat bedrag van 5.000 euro reeds vermeld in het artikel van de Sunday times van 15 februari 2009).
  Het is pas nu in 2019 dat ik verneem dat sommige cliënten van Mr Estienne door de Conterganstiftung afgewezen werden. Ik moest hem vragen waarom? Ja maar, ik meen sinds 2009, toen ik de uitkeringen afwees, dat uitkeringstrekkers van de Stiftung, zoals Martine Olivier, geen recht hebben op verdere vergoeding.

  In augustus 2014 werd ik dan ook verplicht een andere raadsman te raadplegen. Eind 2016 nog een andere. In augustus 2018 zond Mr Estienne mij een connection request op LinkedIn.com en eind november 2018 werd hij opnieuw mijn raadsman.

  Ik zal nu uitreksels uit drie schrijvens van Mr Estienne citeren. Ik heb die drie schrijvens gecopiëerd in mijn blogpost van juni 2019.

  Ter herinnering: De door thalidomide getroffen ledematen vertonen een patroon dat radiologisch kan vastgesteld worden.

  Most diseases have a characteristic PATTERN of abnormal signs or images on a radiograph that matches the gross pathology. Radiological PATTERNS of disease are memorised by trainee radiologists in order to build in their minds a databank of facts and mental images.
  By comparing these known disease patterns with the image of the involved case in question,
  the correct diagnosis may be deduced.
  This so-called “PATTERN-MATCHING” is done in the radiologist’s mind.
  It is an intellectual exercise that draws upon a thorough knowledge of medicine, pathology and the visual memory databank, together with logic and experience.
  (Janet McCredie, “Beyond Thalidomide – Birth Defects Explained”, London, The Royal Society of Medicine Press, 2007, p. 59?

  Op 20 mei 2019 schrijft Mr Estienne mij, in zijn rondschrijven aan zijn cliënten, dat zijn cliënten die uitkeringen ontvangen van de Contergantiftung toch aanspraak kunnen maken op uitkeringen toegekend door de Zuidelijk-Nederlandse wet daar waar zij hebben dienen te verklaren dat zij afstand deden van iedere vordering tegen Grünenthal in wiens verplichtingen Onkelinx zich had gesubrogeerd verklaard.
  “Tous les documents médicaux qui permettent de prouver que vous êtes atteint de malformation congénitale qui sont dues à l’ingestion par votre mère, pendant la grossesse, de médicaments contenant de la thalidomide. À ce sujet, si vous avez fait l’objet d’une reconnaissance par la CONTERGANSTIFTUNG allemande, la copie des documents émanant de cette organisme devrait suffire. ”
  [Om erkend te worden hebben de cliënten van Mr Estienne die erkend zijn door de Conterganstiftung, in uitvoering van paragraaf 15 van de Conterganstiftungsgesetz echter dienen te verklaren dat zij afstand deden van iedere nieuwe vordering tegen Grünenthal in wiens verplichtingen Onkelinx zich had gesubrogeerd verklaard.]
  Op 11 juni 2019 zal Mr Estienne deze vraag van documenten herhalen. Ik zal deze vraag twee paragrafen verder in deze blogpost bij de bespreking van dat schrijven van 11 juni 2019 bespreken.

  Op 28 mei 2019 schrijft hij mij dat hij meent te kunnen afleiden dat ik een geschil heb met de Conterganstiftung.
  “Je crois déduire de vos derniers courriers électroniques que vous avez eu un différend avec le Conterganstiftung.
  “Il n’est toutefois certainement pas possible d’assigner la Conterganstiftung en Belgique, s’agissant d’un organisme qui a son siège en Allemagne.
  “Je ne puis donc personnellement rien faire à cet égard.
  “Si j’ai bon souvenir, vous aviez rencontré ou vous projetiez de rencontrer le Pr. Mc CREDIE en Australie. Avez-vous fait d’autres démarches qui permettraient, sur le plan médical, d’attester que vous êtes bien une victime du Softenon ?
  “Êtes-vous disposé, le cas échéant, à vous soumettre à une expertise médicale ici en Belgique ?”
  Hoe kan ik een geschil hebben met de Conterganstiftung als mij niet meedeelt wat de Stiftung hem betreffende mij gesteld heeft?
  Het is de Leuvense orthopedisch chirurg die contact heeft gehad met Prof. McCredie. Daarom had ik vanuit Roissy het emailadres van McCredie aan de Leuvense orthopedisch chirurg overgemaakt. Daarna heb ik geen contact meer meer gehad met de chirung. Met McCredie heb ik nooit contact gehad. Het is Mr Estienne die verder contact heeft gehad met de chirurg.
  Medische expertise in de Zuidelijke Nederlanden? Die expertise dient mijn radiografieën te onderzoeken. Die radiografieën bevinden zich in de Zuidelijke Nederlanden. Ik moet daar niet bij zijn. Allez, als ik daar toch bij moet zijn wil ik wel nog eens afkomen en twee nachten in een Brussels hotel slapen.

  Op 11 juni 2019 schrijft hij mij dat hij de 125.000 euro voor mij kan aanvragen maar dat ik hem daartoe documenten dien over te maken.
  “Je vous confirme ma disponibilité pour introduire un dossier auprès de la CAAMI en votre nom, mais je ne puis rassembler les documents médicaux utiles à votre place.
  Sans ces documents, qu’il vous appartient de me transmettre, je crains de ne pas pouvoir vous venir davantage en aide. ”
  Hij meent dus toen ik in 2011, op zijn advies, naar Leuven ben afgezakt om mij te laten onderzoeken door de orthopedisch chirurg die mij in 1982 behandeld had na mijn bekkenbreuk van eind december 1981, de chirurg niet over alle documenten beschikte. (Indien het in 2011 niet gelukt is waarom zou het ditmaal lukken?)
  Ik herhaal dat zoals ik in mijn blogpost van juni 2019 stelde
  ” […] toen ik aan Mr Estienne telefonisch vroeg wat de orthopedisch chirurg, na contact met McCredie, had kunnen besluiten zag ik telefonisch dat Mr Estienne beide armen ophief. Hij zuchtte inderdaad met een lange “oui”. Dus hij weet dus dat enkel de Conterganstiftung in de mogelijkheid is om softenonmonsters als dusdanig te erkennen. ”
  Wat met de radiografieën gebeurd is, weet ik. Ik had twee dagen na de radiografieën, het emailadres van Prof. McCredie aan de Leuvense orthopedisch chirurg vanuit Roissy overgemaakt. Dat is het laatste wat ik weet.
  Ik blijf mij echter afvragen wat hij Mr Estienne, die McCredie gelezen heeft, bedoelt met “Sans ces documents, qu’il vous appartient de me transmettre, je crains de ne pas pouvoir vous venir davantage en aide” weet ik niet. Waarom dreigt hij? Ik heb niks en ik kan niks overmaken. Wat met de Leuvense radiografieën gebeurd is, weet ik niet. Cherchez la femme? Martine Olivier?

  Indien ik in 1969 afgewezen werd dan neem ik aan dat mijn vader, kwakzalver van beroep, een schrijven naar Heidelberg heeft gestuurd met de bewering dat ik geen softenonmonster ben want dan had hij in de bak moeten zitten.

  Of was het simpelweg omdat mijn moeder zelfs niet wist dat mijn vader haar sluiks softenon had toebediend? Laat staan dat zij over het voorschrift beschikte.

  Ter herinnering: Nadat ik op 15 februari 1969, de rijpe leeftijd van 7 jaar had bereikt besliste mijn vader mij met mijn moeder naar Heidelberg te sturen omdat voorzien te worden van een uni-functionele haak. (Haar moeder, mijn grootmoeder, weigerde ons te vergezellen).

  Ter tweede herinnering: mijn grootvader heeft thalidomide pillen verstopt op zijn yacht waarop mijn ouders hun huwelijksreis hadden doorgebracht gevonden.

  Dat dossier bij de Conterganstiftung zou dus moeten ingekeken.

  PUNT DRIE  “Ihre Papiere, Bitte!” ditmaal in Spanje en de Zuidelijke Nederlanden

  In heb hoger mijn Spaanse pamflet van september 2017
  “Lo que está maldito es el gobierno, no la talidomida”
  geciteerd dat ik op het eerste actie-weekend in Legorreta (Spaans Baskenland), begin september 2017, georganiseerd door Avite en dat bestond uit een reeks activiteiten ter hulp van de softenonmonsters (“una serie de actividades de ayuda a las víctimas de la talidomida”) wilde gaan uitdelen. Aanvankelijk was mij daar gevraagd of ik ook wilde spreken. Uiteindelijk werd mij beleefd gesuggereerd om niet op te dagen (de actie-dagen waren afgelast, stelde men mij). Ik had mijn vliegticket vanuit Zuid-Oost Azië echter op zak. Ik ben daar dan opgedaagd op de avond van de tweede dag.

  Volgens de Spaanse monsters is Grünenthal de oorzaak van het softenonschandaal. Voor mij is de over-heid de oorzaak ervan.

  Op deze blog heb ik ook het Engelse origineel van dat pamflet. Daarin staat te lezen:
  “This is perhaps an opportunity to ask whether Avite should not have commenced its original action against another defendant. I am speaking of the government of Franco and of that of the King of Spain which assumed the former’s debts and obligations.”
  https://bphouse.com/honest_money/2017/09/04/thalidomide-not-the-drug-but-the-government-is-maldito/

  In het Spaans luidde dit:
  “Quizás ahora es el momento de preguntar si Avite no debería haber presentado su caso original contra otro acusado. Estoy hablando del gobierno de Franco y del Rey de España que ha asumido las deudas y obligaciones del primero.”

  Dit was de oorzaak van onze ruzie. Zij zeggen Grünenthal is de schuldige van het softenonschandaal. Ik zeg, de schuldige is de over-heid.

  Ik heb nergens een verslag gevonden van dat week-end van September 2017. Begin september 2018 werd het week-end overgedaan. Ook van 2018 vond ik nergens een verslag.

  Thans luidt het dat naast recreationele activiteiten, tevens informatieve toespraken zullen worden gehouden. In deze toespraken zal Avite meedelen dat ze een nieuwe koers wil varen. De eerste belichaming van deze nieuwe koers bestaat erin dat een register van Spaanse softenonmonsters zal opgesteld worden en dat Avite erop zal blijven aandringen dat Grünenthal haar verantwoordelijkheid opneemt.

  Las víctimas de la talidomida empiezan con festejos el nuevo curso
  Lun 19 agosto 2019. 13.30H
  https://www.redaccionmedica.com/bisturi/las-victimas-de-la-talidomida-empiezan-con-festejos-el-nuevo-curso-8893
  La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) va a empezar el nuevo curso con festejos.Los próximos días 6 y 7 de septiembre, la localidad guipuzcoana de Legorreta acogerá, como en ediciones anteriores, a cuantos afectados quieran inscribirse en las Jornadas pro afectados talidomida 2019. Además de actividades lúdicas tanto para adultos como para niños, también se han organizado charlas informativas. Como acto central, el día 7 tendrá lugar la III carrera a favor de los afectados por talidomida, que culminará con una cena popular a las 21:30. Este es el primer acto del nuevo curso, en el que los afectados se ham marcado como principales objetivos que se concrete el registro de afectados, además de seguir luchando para conseguir que Grünenthal asuma su responsabilidad.

  Als Grünenthal haar verantwoordelijkheid opneemt, dan betekent dit dat de Conterganstiftung, die ook door Grünenthal gefinancierd wordt maar voor het grootste deel door de Duitse Bondsrepubliek gefinancierd wordt, aan de geregistreerden iets zal uitbetalen.

  De Conterganstiftung zal dan als gesubrogereerd aan Grünenthal betalen. Of dat voor Avite voldoende opneming van verantwoordelijkheid door Grünenthal is, weet ik niet. Ik vrees van niet, maar wat wil Avite dan eigenlijk?

  Maar de Stiftung zal enkel aan door haar erkende monsters (en doet dat reeds aan door haar erkende Spaanse monsters) betalen en om door de Stiftung erkend te worden moet ge over de papieren van uw moeder (het thalidomide-voorschrift dat door haar dokter werd afgeleverd) beschikken.

  En als ge de papieren van uw moeder niet aan de Conterganstiftung kunt voorleggen,
  dan kunt ge niet erkend worden door de Stiftung
  en dan moet ge, althans in de Zuidelijke Nederlanden, zo blijkt uit de geciteerde schrijvens van Mr Estienne, andere papieren voorleggen.

  Bovendien blijkt uit de schrijvens van Mr Estienne dat
  als ge in de Zuidelijke Nederlanden wil erkend worden
  dan moogt ge de oorzaak van uw monsterlijkeid niet met radiografieën bewijzen,
  (Uit het hoger geciteerde citaat uit het boek van McCredie blijkt echter dat radiografieën het bewijs bij uitstek leveren van softenonmonsterlijkheid.)
  maar enkel met papieren.
  Is geneeskunde een wetenschap die de feiten vaststelt op basis van papieren?

  Ik dacht dat het recht van de Zuidelijke Nederlanden nog altijd stelt dat een feitenkwestie, zoals de oorzaak van de monsterlijkheid van een persoon, met alle middelen mag bewezen worden.

  Dus ook met radiografieën, het bewijsmiddel bij uitstek.

  Als Avite dan toch genoegen zou nemen met betaling door de Conterganstiftung, zou Avite er dan niet voor moeten ijveren dat de Conterganstiftung personen als softenonmonsters erkent enkel op basis van de radiografieën (en dus zonder “Hintergrundbericht”, achtergrondsbericht)?

  vgl. het uitreksel dat ik hoger citeerde uit mijn “German Conterganstiftung or thalidomide foundation is a fraud – UK guv’mint also” blogpost van 04 september 2009:
  “And when you file the application, you do not have only to prove your thalidomide monstrosity by submitting X-rays, but you have also to indicate in the “Hintergrundbericht” (background message) which brand of thalidomide your mother took. Perhaps, they also want the prescriptions, like they did in Spain?”

  Op dat ogenblik kunnen onze advocaten misschien samenwerken.

  Ivo Cerckel
  ivocerckel@siquijor.ws

  (1)
  De Zuidelijk-Nederlandse wetgever heeft het arrest in uitvoering waarvan hij diende te legifereren niet gelezen.

  De wet van 05 mei 2019 maakt geen melding van een Stichting, laat staan een privaatrechtelijke stichting,

  daar waar het dispositief van het arrest stelt:
  Dit fondée la demande subsidiaire dans la mesure précisée ci-après. Condamne l’Etat belge, représenté par Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Sante Publique, à présenter à la Chambre des représentants un avant-projet de loi à insérer dans la prochaine loi budgétaire, tel celui reproduit sous le point 58 du présent arrêt en vue de la constitution d’une fondation d’utilité privée visée par cet avant-projet.

  In dat punt 58 leest men in het Nederlands (en het Frans) dat er dus voorgesteld wordt een bedrag van 5.000.000 EUR vrij te maken ten voordele van de [thalidomide] slachtoffers en dat dit bedrag zal toegekend worden aan een private stichting die de regering zal oprichten.

  Juist zoals de wetgever het arrest niet heeft gelezen, heeft Mr Estienne nooit de Duitse wet gelezen . Hij beweert zelfs dat enkel de Zuidelijk-Nederlandse wet van toepassing is op uitkeringen toegekend door de Duitse wet.

  Ik zie twee mogelijke redenen voor deze dwaling van Mr Estienne.

  EEN
  Het feit het Duitse recht het begrip “subrogatie” niet kent leidt Mr Estienne ertoe het begrip ook in het Zuidelijk-Nederlandse recht te miskennen. Het Duitse verzekeringsrecht kent echter het “mechanisme” waardoor de verzekeraar die de schuldenaar betaald heeft, gegesubroeerd wordt in de rechter van de schuldeiser.

  TWEE
  Mr Estienne is drie verkeerde meningen toegedaan betreffende privaatrechtlijke en publiekrechtelijke Zuidelijk-Nederlandse en Duitse stichting.
  Eerste verkeerde mening. Hij meent dat een Zuidelijk-Nederlandse Stichting overeenkomt met een Duitse Stiftung.
  Tweede verkeerde mening. Hij meent dat het onderscheid tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke stichtingen gelijklopend in de Zuidelijke Nederlanden en Duitsland.
  Derde verkeerde mening. Mr Estienne meent dat een Zuidelijk-Nederlandse privaatrechtelijke stichting complementair zou kunnen werken aan een Duitse publiekrechtelijke Stiftung.

  Wat de TWEEDE reden of oorzaak van de dwaling van Mr Estienne betreft.

  Daar waar het ontwerp van de Vijand waarop het arrest zich steunt stelt dat een bedrag van vijf miljoen euro wordt toegekend aan een privaatrechtelijke stichting, en het arrest de Vijand dan ook beveelt het bedrag aan zulke’n stichting toe te kennen,

  stellen de artikels 4 en 5 van de wet van 5 mei 2019 dat:

  Art. 4.Een facultatieve toelage ten laste van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) wordt, onder voorbehoud van de beschikbare kredieten, toegekend aan de verenigingen van slachtoffers die vóór de inwerkingtreding van deze wet opgericht zijn als verenigingen zonder winstoogmerk, om hun werking ten gunste van de in artikel 2 bedoelde personen te financieren.
  […]
  Art. 5.De Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) onderzoekt de aanvragen en beslist over de toekenning van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde bedragen. De beslissingen worden aan de aanvragers betekend.
  De beslissingen tot de toekenning worden ook aan de FOD BOSA betekend, die de forfaitaire bedragen bedoeld in de artikelen 2 en 3 betaalt.
  […]

  Wikipedia stelt dat de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) een Zuidelijk-Nederlandse openbare instelling van de sociale zekerheid is.

  Is dat een privaatrechtrechtelijke Stichting die, die naar Zuidelijk-Nederlands recht moet opgericht worden, niet bij wet maar bij authentieke akte (van een notariële ambtenaar)? Het komt mij voor van niet.
  De discussie betreffende den drie verkeerde meningen die Mr Estienne is toegedaan betreffende privaaatrechtlijke en publiekrechtelijke Zuidelijk-Nederlandse en Duitsr stichting is dan ook louter academisch.

  Drie opmerkingen mogen dan ook volstaan.

  EEN

  De Conterganstiftung is een Stichting van publiek recht. De op te richten Zuidelijk-Nederlandse stichting zou er een van privaatrecht moeten zijn.

  Die Conterganstiftung für behinderte Menschen ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts mit einem gesetzlichen Auftrag.
  https://www.contergan-infoportal.de/stiftung/

  TWEE

  In Duitsland zijn de meest bekende stichtingen privaatrechtrechtelijke stichtingen. De Conterganstiftung is echter een publiekrechtelijke stichting.

  Stiftung (Deutschland)
  https://de.wikipedia.org/wiki/Stiftung_(Deutschland)
  UITREKSELS
  Eine Stiftung ist in Deutschland eine Vermögensmasse. Häufig wird darunter eine Einrichtung verstanden, die mit Hilfe des Vermögens einen vom Stifter festgelegten Zweck verfolgt. Dabei soll das Vermögen auf Dauer erhalten und die Destinatäre können nur in den Genuss der Erträge kommen. Stiftungen können in verschiedenen rechtlichen Formen und zu jedem legalen Zweck errichtet werden. Die meisten bekannten Stiftungen sind private Stiftungen des bürgerlichen Rechts und dienen GEMEINNÜTZIGEN Zwecken.
  +
  Beispiele für Stiftungen des öffentlichen Rechts sind die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, welche die ehemals preußischen Kulturgüter wie Gebäude, Kunstsammlungen und Bibliotheken verwaltet, oder die CONTERGANSTIFTUNG FÜR BEHINDERTE MENSCHEN, deren Zweck in der Unterstützung von Menschen liegt, die Schäden durch das Medikament Thalidomid (Handelsname Contergan) erlitten haben. Andere durch Bundesgesetz errichtete bundesunmittelbare Stiftungen sind etwa die Heimkehrerstiftung, die Stiftung für ehemalige politische Häftlinge oder die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft in Berlin, deren Hauptzweck die Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter ist. Eine weitere bekannte Stiftung des öffentlichen Rechts sind die Berliner Philharmoniker; Träger ist das Land Berlin.

  DRIE

  Juist zoals in Duitsland, zie de aanvang van het citaat in TWEE, hier juist boven, bestaat in de Zuidelijke Nederlanden een stichting uit een vermogen dat bestemd wordt voor een bepaald doel.

  https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/vennootschappen_verenigingen_en_stichtingen/stichtingen/private_stichting

  De oprichting van een stichting vloeit voort uit de wil van een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen om een vermogen te bestemmen voor de VERWEZENLIJKING VAN EEN BEPAALD BELANGELOOS DOEL. De stichting mag geen materieel voordeel verschaffen aan de stichters, de bestuurders of enig ander persoon. Er bestaan twee types van stichtingen: de private stichtingen en de stichtingen van openbaar nut.
  Kenmerken
  De private stichting wordt opgericht bij authentieke akte en daarbij zijn sommige vermeldingen verplicht.
  De stichting van openbaar nut moet een van de zeven opgesomde doeleinden hebben, die gericht zijn op de verwezenlijking van een werk van filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, wetenschappelijke, artistieke, pedagogische of culturele aard. De private stichting mag een ander doel hebben.
  Een stichting kent geen leden. Ze wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie personen. De raad van bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig zijn tot verwezenlijking van de doeleinden van de stichting.
  Het startkapitaal van een stichting moet volstaan om de leefbaarheid van de stichting te vrijwaren en het belangeloze doel dat zij zich heeft gesteld tot een goed einde te brengen. De stichting moet voldoen aan een aantal boekhoudkundige verplichtingen.
  Aangezien de stichting een eigen rechtspersoonlijkheid bezit, onafhankelijk van die van de bestuurders ervan, heeft zij zelf rechten en plichten. De bestuurders zijn beperkt aansprakelijk en verbinden hun eigen vermogen niet met het lot van de stichting.

   

  Posted in Uncategorized | No Comments »

  Waalse Softenon-Sprookjes en Contergan-Stiftung == Versie 2.4

  Posted by Ivo Cerckel on June 22nd, 2019

  S.O.S. vanuit de Filipijnen!

  HOOFDLIJNEN VAN DEZE BLOGPOST

  In 2009 heeft het Duitse parlement een wet gestemd waardoor  sommige softenonmonsters in België kunnen aanspraak maken op uitkeringen van Conterganstiftung. Onwetend van de Duitse wet heeft de minister van volksgezondheid in de Zuidelijke Nederlanden in 2009, ja 2009 niet 2010, na de inwerkingtreding van de Duitse wet, doch, zoals gezegd. onwetend van die wet, verklaard dat softenonmonsters dienen geholpen.

  Martine Olivier verbergt dat zii vijf duizend euro per maand van de Conterganstiftung (als dat geen door de minister in 2009 vooropgestelde hulp is, wat is dat dan?), bovenop haar invaliditeitsuitkeringen, ontvangt. (Contergan was de handelsnaam van Thalidomide in West-Duitsland. In de Nederlanden was die handelsnaam Softenon.)

  Haar advocaat Nicolas Estienne, prof, aan de UCL, steunt haar in dit bedrog en wil thans voor haar een vergoeding verkrijgen uit hoofde van de wet van 05 mei 2019. Deze wet kwam er in uitvoering van een  arrest van 22 februari 2018 van het hof van beroep zetelend te Brussel.

  Bij de uitspraak van het arrrest verklaarde Olivier: “Ces cinq millions d’euros seront répartis entre les trente victimes encore en vie du Softenon en Belgique. Compte tenu de son vieillissement prématuré dû à sa maladie, Martine Olivier est pour le moment incapable de dire si cette somme sera suffisante pour couvrir l’ensemble de ses frais médicaux.”

  Ik was de eerste softenoncliënt van Mr Estienne. Teneinde Olivier achter mijn rug te laten erkennen door de Conterganstiftung, heeft Mr Estienne contact gehad met die Stiftung.  Ik werd in 1969 onderzocht te Heidelberg onderzocht door de voorganger van de in 1971 opgerichte Conterganstiftung. Mr Estienne heeft mij de uitslag van dit onderzoek van 1969 niet medegedeeld. En dan vraagt hij mij of ik een geschil heb met de Stiftung.

  Indien ik in 1969 afgewezen werd dan neem ik aan dat mijn vader, kwakzalver van beroep, een schrijven naar Heidelberg heeft gestuurd met de bewering dat ik geen softenonmonster ben want dan had hij in de bak moeten zitten. Dat dossier zou dus moeten ingekeken.

  EINDE VAN DE HOOFDLIJNEN VAN DEZE BLOGPOST


  Versie 2.0 voegt in paragraaf 4 het argument in dat ik pas nu juni 2019 van Mr Estienne impliciet kan vernemen dat ik in 1969 door de voorganger van de Conterganstiftung afgewezen werd als softenonmonster,

  Versie 2.1 voegt in bijlage de copij van het arrest van 22 februari 2018 van het hof van beroep zetelend te Brussel alsmede van de verklaring van afstand (“Verzichtserklärung“) die Olivier heeft dienen te tekenen bij Conterganstiftung, verklaring waardoor zij afstand deed van o.a. iedere vordering bij nieuw opgerichte Zuidelijk-Nederlandse stichting. (links bovenaan deze blogpost.)

  Versie 2.2 voegt in paragraaf 4 twee emails van de raadsman Martine Olivier bij. Uit deze emails blijkt dat Mr Estienne de Duitse wet nooit gelezen heeft. Hij beweert zelfs dat enkel de Zuidelijk-Nederlandse wet van toepassing is op uitkeringen toegekend door de Duitse wet.

  Versie 2.4 zet de argumenten op een rij vooraan in de blogpost.

  Dames en Heren,
  het is volgende week verlof. Ik ben niet tijdig klaargekomen met deze blogpost.
  Ik post reeds een samenvatting.

  In de “Responses” (reacties/commentaren) hieronder zal ik andere afgewerkte delen posten.

  Het is slordig. Ik hoop dat duidelijk is dat ik nooit enige frank/euro vergoeding noch uitkering ontvangen heb voor mijn aangeboren softenonmonsterlijkheid daar waar sommige uitkeringsparasieten thans aanspraak wensen te maken op een uitkering waarvan zij afstand hebben gedaan in de aanvraag (bij de Duitse Conterganstiftung) tot een andere uitkering .

  Ik loop dus thans het risico om bij mijn dood nooit een frank/euro vergoeding noch uitkering voor mijn softenonmonsterlijkheid ontvangen te hebben. Het is dus alles of niks voor mij. Daarom dat ik de vrije loop laat aan mijn anarchisme, en meer bepaald aan mijn haat van de Zuidelijke Nederlanden, de Vijand die aan de kost komt met belastingen daar waar de dief periodisch terugkomt noch beweert in het algemeen belang te stelen.

  TWEE SPROOKJES

  Twee van de vele Waalse Softenon-Sprookjes zijn de volgende:

  EEN “Wir haben es nicht gewußt.” – Frankrijk had het spul echter verboden voor het op de (West-Duitse) markt kwam. Vlaanderen had dat begrepen. Wallonië niet. Mijn vader, geneesheer, diende het spul nochtans toe aan mijn moeder. Hij diende in de bak gesmeten.

  TWEE het is niet het Franse voorbeeld dat de bureaucraten van de Zuidelijke Nederlanden had dienen te voeren. Neen, het voorbeeld dat had dienen gevolgd was dat van de VSvanA waar een wetenschapper Frances Oldham Kelsey, die zich sinds 1938, zo stelt Wikipedia, interesseert voor of aan terato-gene of monster-verwekkende geneesmiddelen erin slaagde om in 1960 (softenon was op de market sinds 1957 in West-Duitsland) bij de Food and Drug Administration (FDA) benoemd te worden om dan door president John F. Kennedy geëerd te worden om de VSvanA van softenon bespaard te hebben.

  Inventor of Thalidomide Frances Oldham Kelsey Dies – Honest Money.
  Inventor of Thalidomide Frances Oldham Kelsey Dies – Honest MoneyAinslie Johnson / Original design by Andreas Viklund – http://andreasviklund.comKelsey was the lady who in 1960 only joined the USofA Food and Drugs Administration (FDA).

  Bij arrest van 22 februari 2018 heeft het hof van beroep zetelend te Brussel de Vijand veroordeeld tot het oprichten van een Stichting die hulp zou verlenen aan softenonmonsters.

  Ik meen mij van vorige eeuw te herinneren dat een vonnis of arrest start met de uiteenzetting van het voorwerp van de vordering (“objet de l’action” ). Het onderhavige arrest, daarentegen, start, vooraleer het woord “thalidomide” (of “softenon”) is gevallen, onder de hoofding “cadre du litige” als volgt: twee personen, een van het Franse institut de transfusion sanguine en een andere van de faculteit geneeskunde van de universiteit Paris-Descartes schrijven hetgeen volgen op http://www.em-consulte.com : blablabla.

  Dit komt neer op het dat het arrest eigenlijk zoals in een sprookje (“et pour cause”) begint met “Er was eens …”

  WAALSE UITKERINGSPARASIETEN

  Martine Olivier, de woordvoerster van de Waalse softenonmonsters, ontvangt sinds jaar en dag invaliditeitsuitkeringen van de Vijand.

  In 2009 heeft het Duitse parlement een wet gestemd waardoor ook sommige softenonmonsters in landen waar het product in naam van de fabrikant, Gruenenthal GmbH, verdeeld werd, kunnen aanspraak maken op uitkeringen van Conterganstiftung die in 1971 werd ingesteld om West-Duitse softenonmonsters te helpen.

  Olivier ontvangt thans een uitkering van VIJF DUIZEND euro per maand van die Stiftung.

  5’000 X 12 = 60’000 per jaar.

  Om die uitkering te verkrijgen heeft Olivier dienen te verklaren dat zij afstand deed van iedere vordering tegen Gruenenthal.(zie de “Verzichtserklärung gemäß § 15 ContStifG” na mijn handtekening alsmede in bijlage link onderaan deze ;post )

  Onwetend van de Duitse wet heeft de minister van volksgezondheid in de Zuidelijke Nederlanden in 2009, ja 2009 niet 2010, na de inwerkingtreding van de Duitse wet, doch, zoals gezegd. onwetend van die wet, verklaard dat softenonmonsters dienen geholpen.

  Laurette Onkelinx sur Matin Première : “Yves Leterme a changé” | Facebook 
  Laurette Onkelinx sur Matin Première : “Yves Leterme a changé” | FacebookLe retour d’Yves Leterme comme Premier ministre n’est pas forcément une mauvaise chose si l’on en croit Laurette…

  Open Brief aan Annemie Turtelboom en Laurette Onkelinx betreffende Softenon – Honest Money
  Open Brief aan Annemie Turtelboom en Laurette Onkelinx betreffende Softe…Ainslie Johnson / Original design by Andreas Viklund – http://andreasviklund.comDames,

  Later werd hulp aan softenonmonsters door de Vijand, nog steeds ontwetend van de Duitse wet, in een ontwerp gegoten in de vorm van een Stichting met een kapitaal van 5’000’000 euro die aan de monsters ter hulp zou komen.

  Bij arrest van 22 februari 2018 van het hof van beroep zetelend te Brussel werd de Vijand veroordeeld tot het oprichting van zulke’n stichting. (copij in bijlage, link onderaan deze post ).

  De Vijand heeft cassatieberoep ingesteld tegen dat arrest.

  Mr Nicolas Estienne, de advocaat van Olivier, advocaat die zij van mij afgepakt heeft, wil desalniettemin reeds aanspraak maken op de 125’000 euro die door de stichting aan ieder in de Zuidelijke Nederlanden geboren of verblijvend softenonmonster zal toegekend wordem.

  Olivier heeft aan de pers verklaard dat dat bedrag van euro 125’000 waarschijnlijk niet voldoende zal zijn om haar te onderhouden.

  ” Ces cinq millions d’euros seront répartis entre les trente victimes encore en vie du Softenon en Belgique. Compte tenu de son vieillissement prématuré dû à sa maladie, Martine Olivier est pour le moment incapable de dire si cette somme sera suffisante pour couvrir l’ensemble de ses frais médicaux.”

  https://www.rtl.be/info/belgique/societe/l-etat-belge-condamne-a-indeminser-des-victimes-du-softenon-la-belgique-a-ete-responsable-de-continuer-a-vendre-ce-medicament–1000426.aspx

  Martine Olivier verbergt het feit dat zij uitkeringen van de Stiftung ontvangt. Google zal U dat ook niet leren.
  De Vijand wist dat wel en riep dan ook in dat Olivier diende te openbaren hoeveel zij van de Stiftung ontving. Maar het hof van beroep heeft dat middel weggemoffeld. (zie Response (Reactie) #1 en vooral #3 hieronder.)

  Natuurlijk is het door de Vijand toegekende bedrag niet voldoende. 125’000 euro kan maar twee jaar meegaan met de 60’000 die zij jaarlijks van de Stiftung ontvangt.

  Dit verklaart dan ook waarom zij bij de aanvraag van de uitkeringen van de Stiftung heeft dienen te verklaren dat zij afstand van iedere vordering tegen de fabrikant.

  Ter bewijs van de hoedanigheid van softenonmonster van Olivier wil haar advocaat dan precies het feit inroepen dat zij de uitkeringen van de Stiftung ontvangt.

  INLEIDING – DE VOORGAANDEN

  1.

  Ik werd geboren op 15 februari 1962 zonder rechtervoorarm.
  Ik heb in 2009 in “Temoignage thalidomide – les Monstres de Heidelberg” uiteengezet hoe mijn vader geneesheer sluiks softenon heeft toebediend aan mijn moeder tijdens hun huwelijksreis waaruit dient afgeleid dat hij het is blijven toedienen bij hun terugkeer uit hun huwelijksreis.

  Témoignage thalidomide : Les Monstres de Heidelberg – German Conterganstiftung or thalidomide foundation is a fraud – UK guv’mint also – Die Conterganstiftung ist lächerlich und arglistig – Honest Money
  Témoignage thalidomide : Les Monstres de Heidelberg – German Conterganst…Ainslie Johnson / Original design by Andreas Viklund – http://andreasviklund.com

  2.

  Sinds mijn geboorte ontvangen mijn ouders dubbele kinderbijslag voor mij omdat ik behept ben met een zware handicap aan de rechter bovenledemaat.

  3.

  Nadat ik op 15 februari 1969, de rijpe leeftijd van 7 jaar had bereikt besliste mijn vader mij met mijn moeder naar Heidelberg te sturen om daar voorzien te worden van een uni-functionele haak, ter vervanging van de hand. (Haar moeder, mijn grootmoder, weigerde ons te vergezellen).

  In Boek III, Hoofdstuk 8 van De Anima (Over de ziel) schreef Aristoteles in het Grieks dat de hand het werktuig der werktuigen is.

  Dit is de Engelse vertaling

  the soul is analogous to the hand;
  for as the hand is a tool of tools ,
  so the mind is the form of [432a] forms
  and sense the form of sensible things,
  The Internet Classics Archive | On the Soul by Aristotle
  The Internet Classics Archive | On the Soul by AristotleOn the Soul by Aristotle, part of the Internet Classics Archive

  De hand is dus multi-functioneel en kan dus niet vervangen door een uni-functionele haak.

  Dit verklaart dan waarom ik mij in de lente van 1970 tegen een auto diende te smijten. Drie maanden coma plus fractuur van de rechterfemur. Fractuur die thans geconsolideerd is zonder blijvende gevolgen, denk ik. De coma is wat anders natuurlijk.

  Door het feit dat ik van 1969 tot 1970 voortdurend diende te wenen omdat dat spul aan mijn arm hing (en dus iedereen schrik van mij had- en ik daarin zweette) moest ik voortdurend in mijn ogen wrijven – enfin, mijn linkeroog want ik heb geen rechterhand – ontwikkelde zich later een

  toconus in dat oog zodanig dat het hoornvlies in dat oog in 1988 diende vervangen.

  De keratoconus in het rechteroog, kant waaraan de hand ontbreekt, is nog steeds onder controle en het hoornvlies in mijn rechteroog dient nog niet vervangen.

  Of wat, ik moest maar met mijn haak in mijn rechteroog wrijven? Of ik mag gelukkig zijn dat ik niet in mijn rechteroog kon wrijven. Anders had ik ook in dat oog reeds een hoornvlies-overplanting moeten ondergaan?

  4.

  Mr Estienne heeft blijkbaar contact gehad met de Conterganstiftung teneinde zijn andere cli-enten achter mijn rug te laten erkennen.

  Mr Estienne vroeg mij inderdaad ooit telefonisch of de Conterganstiftung mij niet had onderzocht bij mijn verblijf te Heidelberg in 1969.

  Indien hij daarmee bedoelde dat mijn vader er (schriftelijk, want hij vergezelde mijn moeder en mij niet) in geslaagd is om mij in Heidelberg te laten afkeuren als softenonmonster, dan moest Estienne mij dat meedelen, punt aan de lijn. Mr Estienne heeft dat niet gedaan en nu (mei-juni 2019) stelt hij mij voor om mij te vertegenwoordigen om de euro 125’000 te verkrijgen maar stelt hij dat hij over geen bewijs beschikt van het feit dat mijn monsterlijkheid aan softenon te wijten is.

  Ik had uit dat onderzoek afgeleid dat ik erkend was. Evidentie kan toch niet tegengesproken?

  In 2011, alvorens Mr Estienne mij had ingelicht van het feit dat Stiftung mij in 1969 onderzocht ben ik maar Leuven afgezakt om mij te laten onderzoeken door de orthopedisch chirung die mij in 1982 voor mijn bekkenfractuur had behandeld. Bij mijn terugkeer huiswaarts twee dagen later (ook na een verblijf van een nacht op het cachot bij de flikken in Diest wegens openbare dronkenschap) heb ik aan die chirurg het emailadres van Dr McCredie vanuit mijn hotel op de luchthaven te Roissy overgemaakt. Sindsdien heb ik geen contact meer gehad met die chirurg. Nooit heb ik contact gehad met Professor Janet McCredie in Sydney. Ook na mijn thuiskomst heeft enkel Mr Estienne contact gehad met de chirurg. Okee, Mr Estienne kan de feiten vergeten. Hij kan echter niet vergeten zijn wat de Stiftung hem laten medegedeeld heeft betreffende de orrsprong van mijn monsterlijkhed.

  En toen ik aan Mr Estienne telefonisch vroeg wat de orthopedisch chirurg, na contact met McCredie, had kunnen besluiten zag ik telefonisch dat Mr Estienne beide armen ophief. Hij zuchtte inderdaad met een lange “oui”. Dus hij weet dus dat enkel de Conterganstiftung in de mogelijkheid is om softenonmonsters als dusdanig te erkennen.

  Op 28 mei 2019. schreef Mr Estienne mij :
  « Cher Monsieur,
  J’ai bien reçu vos derniers courriers électroniques et vous en remercie.
  Pour pouvoir introduire votre dossier auprès de la CAAMI, qui est compétente pour l’octroi de l’aide financière de 125.000,00 € prévue par la loi belge du 5 mai 2019, je dois impérativement disposer de rapports médicaux qui permettent d’attester que vos malformations sont bien imputables à l’ingestion, par votre mère, de la thalidomide.
  Je crois déduire de vos derniers courriers électroniques que vous avez eu un différend avec le Conterganstiftung.
  Il n’est toutefois certainement pas possible d’assigner la Conterganstiftung en Belgique, s’agissant d’un organisme qui a son siège en Allemagne.
  Je ne puis donc personnellement rien faire à cet égard.
  Si j’ai bon souvenir, vous aviez rencontré ou vous projetiez de rencontrer le Pr. Mc CREDIE en Australie.Avez-vous fait d’autres démarches qui permettraient, sur le plan médical, d’attester que vous êtes bien une victime du Softenon ?
  Êtes-vous disposé, le cas échéant, à vous soumettre à une expertise médicale ici en Belgique ?Je vous remercie de vos prochaines nouvelles. […] »

  Hoe kan ik een geschil hebben met Stiftung als Mr Estienne mij niet meedeelt wat de Stiftung hem medegedeeld heeft betreffende de oorsprong van mijn monsterlijkheid?

  Mijn herinneringen van 1969 aan Heidelberg werden gelukkig geblokkeerd.Anders was ik nog gekker,

  Nu, juni 2019, kan ik uit het feit dat Mr Estienne een bewijs vraagt van de oorsprong van mijn monsterlijkheid impliciet afleiden dat de voorganger van de in 1971 opgerichte Contergantiftung mij in 1969 heeft afgewezen als softenonmonster. Nu heb ik dus een geschil met de Stiftung.

  Indien ik in 1969 afgewezen werd dan neem ik aan dat mijn vader, kwakzalver van beroep, een schrijven naar Heidelberg heeft gestuurd met de bewering dat ik geen softenonmonster ben want dan had hij in de bak moeten zitten.
  Dat dossier zou dus moeten ingekeken.

  Indien ik echter 1969 door de voorganger van de Stiftung afgewezen werd, waarom schreef de Stiftung mij dan op 27 november 2009 voor ik Mr Estienne raadpleegde, nadat ik hen gevraagd had hoe ik kon erkend wordem, dat ze absoluut mijn aanvraag tot uitkering verwachtten, zodanig dat ik thans geen recht zou hebben op de vergoeding toegekend door de wetgever van de Zuidelijke Nerderlanden?

  “mit der E-mail vom 26.08.2009 haben wir Ihnen als Anhang die Antragsformulare zugesandt.

  ” Bis jetzt haben wir noch keine Unterlagen erhalten.

  ” Wir erwarten Ihre Unterlagen zu gegebener Zeit.“

  Ik antwoordde op 07 december 2009 als volgt

  In meinem Ermessen, habe ich entschieden, dass Ihre Angebot von Leistungen, die erst ab dem Zeitpunkt der Antragstellung an gezahlt werd, ohne Angebot einer Entschädigung, lächerlich und arglistig ist (und “Fraus omnia corrumpit”, (Ihr) Betrug macht alles zunichte),
  weil, neben vielen anderen Gründen,
  (1) die Leistungen erst ab dem Zeitpunkt der Antragstellung an gezahlt werden,
  (2) Ihr Angebot kein Angebot einer Entschädigung beinhaltet, und
  (3) eine Antrag nach Ihrem Angebot dazu führt dass ich alle Schadensersatzansprüche, nicht nur gegen Sie, sondern auch gegen die Chemie Grünenthal GmbH, verliere.December 7th, 2009

  Die Conterganstiftung ist lächerlich und arglistig – Honest Money
  Die Conterganstiftung ist lächerlich und arglistig – Honest MoneyAinslie Johnson / Original design by Andreas Viklund – http://andreasviklund.com02. Dezember 2009

  German Conterganstiftung or thalidomide foundation is a fraud – UK guv’mint also – Honest Money

  German Conterganstiftung or thalidomide foundation is a fraud – UK guv’m…
  Ainslie Johnson / Original design by Andreas Viklund – http://andreasviklund.com
  andreasviklund.com

  U zal opmerken dat Mr Estienne en Martine Olivier thans precies het tegenovergestelde argumenteren van wat ik als derde reden voor mijn weigering van uitkeringen aanvoerde.

  Ik was toen niet op de hoogte van het bedrag van die uitkeringen.

  Olivier ontvangt thans die uitkeringen van de Duitse Stiftung en heeft dus geen recht op de uitkeringen van de Zuidelijk-Nederlandse Stichting die opgericht werd bij Wet van 05 mei 2019 betreffende de toekenning van een forfaitaire bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap (gepubliceerd op 16 mei 2019).

  Haar raadsman heeft kennelijk de Duitse wet niet gelezen.

  20 May at 20:52
  Nicolas Estienne
  To: philmigrator@yahoo.com Cc: Nicolas Estienne
  Cher Monsieur CERCKEL,

  J’ai bien reçu votre courrier électronique de ce 17 mai et vous en remercie.

  Pour me permettre d’introduire un dossier en votre nom sur la base de la nouvelle loi, je dois disposer des documents suivants :

  – Une copie R/V de votre carte d’identité belge ;

  – Une attestation de banque mentionnant le numéro du compte bancaire sur lequel l’indemnité qui vous serait allouée pourrait être transférée, l’alternative étant que je vous fasse signer une procuration pour que cette éventuelle indemnité soit versée sur mon compte tiers le moment venu.

  – Tous les documents médicaux qui permettent de prouver que vous êtes atteint de malformation congénitale qui sont dues à l’ingestion par votre mère, pendant la grossesse, de médicaments contenant de la thalidomide. À ce sujet, si vous avez fait l’objet d’une reconnaissance par la CONTERGANSTIFTUNG allemande, la copie des documents émanant de cette organisme devrait suffire.
  [Om erkend te worden hebben de cli-enten van Mr Estienne die erkend zijn door de Conterganstiftung, in uitvoering van paragraaf 15 van de Conterganstiftungsgesetz echter dienen te verklaren dat zij afstand deden van iedere nieuwe vordering.]

  Je pourrai ainsi constituer un dossier le plus complet possible et l’adresser à la CAAMI (Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie Invalidité), qui est compétente pour l’instruction des demandes, dans le cadre de la loi du 5 mai 2019.

  Je reste à votre disposition pour toute précision complémentaire.

  Je vous prie de croire, cher Monsieur, à l’assurance de mes sentiments bien dévoués.

  Nicolas ESTIENNE

  Estienne beweert zelfs dat enkel de Zuidelijk-Nederlandse wet van toepassing is op uitkeringen toegekend door de Duitse wet.

  11 Jun at 19:50
  Nicolas Estienne
  To: philmigrator@yahoo.com Cc: Nicolas Estienne
  Cher Monsieur,

  J’ai bien reçu votre courrier électronique du 3 juin et vous en remercie.

  longuement discuté de l’impact que pourrait avoir l’octroi de l’indemnité forfaitaire de 125.000,00 € par les autorités belges sur les aides financières dont bénéficient de nombreuses victimes belges auprès de la CONTERGANSTIFTUNG.

  Le libellé de la loi, ainsi que l’exposé des motifs de la loi, devraient en principe faire obstacle à une difficulté à cet égard.

  Quoi qu’il en soit, la CAAMI ne peut certainement pas se prévaloir du fait qu’une victime perçoit une aide financière de la CONTERGANSTIFTUNG pour déclarer la demande irrecevable, ce qui serait bien entendu contraire à la loi du 5 mai 2019.

  Je vous confirme ma disponibilité pour introduire un dossier auprès de la CAAMI en votre nom, mais je ne puis rassembler les documents médicaux utiles à votre place.

  Sans ces documents, qu’il vous appartient de me transmettre, je crains de ne pas pouvoir vous venir davantage en aide.

  Je vous prie de croire, cher Monsieur, à l’assurance de mes sentiments bien dévoués.

  Nicolas ESTIENNE
  Avocat Associé
  Collaborateur scientifique au Centre de droit privé de l’UCL (Louvain-la-Neuve)
  Co-directeur de la Revue Générale des Assurances et des Responsabilités

  5.

  Eind december 1982 was ik opnieuw betrokken in een verkeersongeval waardoor ik opnieuw in coma belandde en waarbij ik zware schade opliep aan het rechterbekken.
  Ik werd daarvoor conservatief behandeld. Ik lag drie maand in tractie. En tot een 18 maand geleden was functioneerde de heup.

  Thans is de heup aan vervanging toe, niet zoals het hoornvlies dat vervangen werd door het hoornvlies van een ander persoon, maar door een prothese. (Het onderscheid tussen een prothese en een orthese zou zijn dat de prothese een ledemaat vervangt. Is de heup een ledemaat?)

  Zoals aangegeven in mijn “Temoignage Thalidomide” heb ik de armprothese afgestoten.

  Wat ik zojuist betreffende het in 1988 ingeplante hoornvlies heb vergeten te vermelden is dat “klinisch” (wat dat ook moge betekenen?) in 2004 diende besloten dat mijn lijf dat hoornvlies afstootte. Thans is dat hoornvlies nog steeds in mijn linkeroog ingeplant.

  Ik heb dus zowel de armprotheses als dat hoornvlies afgestoten.

  Ik heb nu schrik dat indien mij een heupprothese wordt ingeplant ik die ook zal afstoten. Ik ben gek? Ik betwist mijn gekheid niet.

  6.

  In het voorjaar van 1990 woonde ik sinds 28 maanden in de gemeente Etterbeek.
  Op dat ogenblik had ik nog nooit enige invaliditeitsuitkering getrokken.

  De gemeente Etterbeek stelde vast dat ik een stuk van een van mijn voorarmen mankeer en overhaalde om een invaliditeitsuitkering aan te vragen.

  Bij de bepaling van de hoegrootheid nam de Vijand, de Belgische staat of een van zijn gewesten, de vergoeding die mij door de verzekeraar van de tegenpartij werd toegeklend voor het verkeersongeval van 1982, in rekening.

  In de zomer van 1990 verhuisde ik naar de stad Brussel alwaar de uitkering – met de achterstallen sinds december 1982, datum van het voorvallen van invaliditeit aan een mijn onderste ledematen, en dus niet sinds februari 1962, datum van mijn geboorte en van het voorrvallen van mijn congenitale invaliditeit aan een van mijn bovenste ledematen.

  Na een zestal maanden iedere maand een uitkering getrokken hebben ( de achterstallen sinds 1982 heb ik ook getrokken), werden deze uitkeringen ingetrokken (zonder retroactief karakter) omdat vastgesteld werd dat ik een vrij beroep uitoefende.

  Of deze intrekking gerechtvaardigd was of niet, wil ik hier niet bespreken.

  Wat mij echter derig jaar geleden niet is opgevallen en wat ik dus “in illo tempore” niet heb opgeroepen is dat de Vijand blijkbaar niet op de hoogte was van het feit dat ik aan de bovenste ledematen met een congenitale invaliditeit behept niet.

  Daar waar mijn ouders steeds voor mij dubbele kinderbijslag ontvingen en de protheses aan mijn voorarm steeds terugbetaald werden door de Vijand, kon ik enkel een uitkering verkrijgen voor de invaliditeit aan een van mijn onderste ledematen.

  “Iura sunt valentibus” (vrij vertaald: de rechten zijn er enkel voor hen die waakzaam zijn), zegt U? Okee, ik betwist dat niet, maar dan moest wijlen KULse prof Roger Blanpain niet in zijn Memoires (“Wat kan ik voor u doen?”, Brugge. Vanden Broele, 2008) komen zeveren dat het in de Zuidelijke Nederlanden een “actieve” welvaartsstaat is.

  (In het trefwoordenregister van dat boek vind ik geen verwijzing ernaar. Ook bij de doorbladering van het boek vind ik die niet. Op internet vind ik echter een definitie van de actieve welvaartsstaat van Prof. Jef Van Langendonck die niet overeenkomt met mijn interpretatie van de definitie van Blanpain. Van Langendonck definieert de actieve welvaartsstaat als .de hedendaagse reactie tegen het feit dat de welvaartsstaat in de jaren ’80 in een crisis is geraakt. https://hiw.kuleuven.be/nl/studeren/opleidingen/lessen/cursusmateriaal/0405/vanlangendonck.pdf )

  https://hiw.kuleuven.be/nl/studeren/opleidingen/lessen/cursusmateriaal/0405/vanlangendonck.pdf)

  Wat “Iura sunt valentibus” betreft, een analoog probleem zal, zoals gezegd, meer dan twintig jaar later opduiken wamneer mijn raadsman mij telefonisch zal meedelen dat de Conterganstiftung mij in 1969 onderzocht heeft. Ik leidde hieruit af dat ik erkend was.

  Mr Estienne kan zich niet tegenover mij op “Iura sunt valentibus” beroepen. Indien ik afgewezen bendan neem ik aan dat mijn vader, kwakzalver van beroep, een schrijven naar Heidelberg heeft gestuurd met de bewering dat ik geen softenonmonster ben want dan had hij in de bak moeten zitten.

  Ik had gesteld dat ik deze post zou herwerken. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb een nieuwe post gepubliceerd.

  Softenon en Bewijs – “Ihre Papiere, Bitte!”

  Posted by Ivo Cerckel on August 26th, 2019

  Ik wens U allen een goed verlof toe en kom daarna hier maar eens terugkijken. Ik hoop dat ik mijn bundel in Heidelberg zal kunnen inkijken.

  Screw the welfare state!
  Leve Guy Verhofstadt die mij in september op een internationaal congres in het Brusselse IPC deed inzien hoe nefast de welvaartsstaat wel is.

  Screw the liberal democrats!
  Leve Brexit!
  Softenon kwam op de markt in … 1957.
  Open Letter to EU Health Commissioner Tonio Borg – Re: Thalidomide – Honest Money
  Open Letter to EU Health Commissioner Tonio Borg – Re: Thalidomide – Hon…Ainslie Johnson / Original design by Andreas Viklund – http://andreasviklund.comDear Commissioner Borg,

  Ivo Cerckel
  ivocerckel@siquijor.ws

  Verzichtserklärung gemäß § 15 ContStifG

  § 15 des Gesetzes über die Conterganstiftung für behinderte Menschen lautet:

  (1) Haben die leistungsberechtigte Person oder ihre gesetzlichen Vertreter ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes, so erhalten sie Leistungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes nur dann, wenn sie vorher schriftlich erklären, dass sie auf die Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen die Grünenthal GmbH, deren Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer und Angestellte, die auf die Einnahme thalidomidhaltiger Präparate zurückgeführt werden, unwiderruflich verzichten,

  (2) Auf die Leistungen nach diesem Gesetz werden Zahlungen angerechnet, die wegen der Einnahme thalidomidhaltiger Präparate bereits von anderen möglicherweise Verantwortlichen geleitet worden sind.

  Antragsteller / in:

  Nachname: ……………………………………………………………….……………….

  Vorname: ……………………………………………………………….……………….

  geb. am: ……………………………………………………………….……………….

  Ich habe bei der Conterganstiftung für behinderte Menschen einen Antrag auf Leistungsgewährung nach § 13 des Conterganstiftungsgesetzes gestellt.

  1. Verzichtserklärung

  Hiermit erkläre ich unwiderruflich, dass ich auf die Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen die Grünenthal GmbH, deren Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer und Angestellte, die auf die Einnahme thalidomidhaltiger Präparate zurückgeführt werden, verzichte.

  2. Erklärung über von anderen Verantwortlichen geleistete Zahlungen

  Hiermit erkläre ich verbindlich,

  ? folgende Zahlungen von anderen Verantwortlichen wegen der Einnahme thalidomidhaltiger Präparate erhalten zu haben:

  Zahlungsverpflichtete: ……………………………………………………………….…..

  Zahlungen: ……………………………………………………………….…..

  ? keine Zahlungen von anderen Verantwortlichen wegen der Einnahme thalidomidhaltiger Präparate erhalten zu haben

  ———————————, den …………………. ………….….………………………………

  (Ort) (Datum) (Unterschrift)


  Posted in Uncategorized | No Comments »

  Civil China-hosted Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit contrasts with G7 turmoil

  Posted by Ivo Cerckel on June 10th, 2018

  Civil China-hosted [Shanghai Cooperation Organization (SCO)] summit contrasts with G7 turmoil
  Xi courts Putin and Iran while warning against unilateralism and protectionism
  Charles Clover in Qingdao, China
  3 hours ago
  https://www.ft.com/content/5d5e4244-6c85-11e8-92d3-6c13e5c92914

  MY COMMENT;

  The attempt by the Shanghai Cooperation Organization (SCO) a decade ago to build an alternative to the dollar seems to have been superseded by the use of the petro-renminbi.

  Trump is panicking because his dollar is only worth the paper it is printed on.

  Meanwhile, the SCO was trying a decade ago to build an alternative to that green piece of paper.

  SCO summit agrees to adopt common currency
  By IBT Staff Reporter
  06/17/09 AT 6:05 PM
  http://www.ibtimes.com/sco-summit-agrees-adopt-common-currency-281772

  One common currency for SCO
  Discussion in ‘World Affairs’ started by rickshaw driver, May 22, 2011.
  https://defence.pk/pdf/threads/one-common-currency-for-sco.109855/

  ONCE
  the world will be allowed to know that
  the past [four] decades of cheap Arabian oil
  have been made possible by the flow of cheap gold
  to the Saudi Arabia oil-central bank
  THEN
  most will start to understand what the gold-euro [gold-rupee and gold-renminbi] really mean.
  https://bphouse.com/honest_money/2008/04/29/
  http://www.usagold.com/goldtrail/archives/another1.html

  Since the end of last year, the Petro-Renminbi is in place. More than a petro-currency, it is a petro-gas-gold-currency. http://geab.anticipolis.eu/

  It has come into being via the creation of the Shanghai Energy Stock Exchange and the oil futures contracts denominated in renminbi and exchangeable to gold,

  In June 2017 New Development Bank (NDB, BRICS bank based in Shanghai) announced that it was going to issue bonds in 5 member countries denominated in their own currencies.
  http://www.globaltimes.cn/content/1065176.shtml

  The attempt by the SCO a decade ago to build an alternative to the dollar seems to have been superseded by the use of the petro-renminbi.

  Do your own homework.

  As Another said in the “gold for oil story” at usagold.com
  “We watch this new gold market together yes?”

  ivocerckel@siquijor.ws

  Posted in Uncategorized | No Comments »

  Some notes in a hurry on King Felipe VI of Spain at Davos WEF on Catalonia

  Posted by Ivo Cerckel on January 26th, 2018

  In Her Majesty’s 2017 Christmas message Elizabeth II, Queen of England, has legitimised oath-taking by Skype for the Catalan president.

  King Felipe defends intervention in Catalonia to Davos World Economic Forum
  El Nacional
  Photo: EFE
  Barcelona. Wednesday, 24 January 2018
  https://www.elnacional.cat/en/news/king-felipe-catalonia-davos-world-economic-forum_232398_102.html

  Felipe’s clear message in H.M.’s 2017 Christmas speech was
  As we know, confrontation and exclusion only generate discord, uncertainty, discouragement and moral, civic and economic impoverishment of the whole society ”
  Como sabemos, el enfrentamiento y la exclusión sólo generan discordia, incertidumbre, desánimo y empobrecimiento moral, cívico y económico de toda la sociedad”
  http://www.lavanguardia.com/politica/20171224/433868541582/rey-pide-nuevo-parlament-respete-pluralidad-catalunya.html

  For Philippe, the King of the Belgians, in H.M. ‘s 2017 Christmas speech
  wonder, taking one’s destiny into one’s hands, is an antidote to discouragement.

  Philippe did not use the word discouragement, the editorialist of the royalist La Libre Belgique newspaper did,.
  http://www.lalibre.be/actu/belgique/nous-avons-besoin-d-emerveillement-dit-le-roi-dans-son-discours-de-noel-analyse-5a3d37a0cd7083db8b262091

  Philippe started from the fact noted by Aristotle 25 centuries ago at the very outset of his Metaphysics that all men by nature want to know.

  His Majesty concluded the first paragraph of the speech by saying that when we look at things, we should look with a sense of wonder of bewilderment beyond what is missing in them, look at their internal beauty

  Philippe then went on to state that the way in which we look at things determines our behaviour vis-à-vis things, immediately adding that, and I paraphrase wildly, we should adapt the way we look at human beings around us so as to discover and wonder at the rich internal beauty which everyone harbours in herself and which should be developed. This “creative wonderment” makes us and human beings around us more creative

  His Majesty was here again referring to Aristotle who continued his quoted Chapter 1of Book I of the Metaphysics by saying metaphysics is not a practical science is evident from those who first philosophised. For it is because of wonder that men both now and formerly began to philosophise, about less important matters, and then progressing little by little, they raised questions about more important ones, such as the phases of the moon and the courses of the sun and the stars and the generation of the universe. But one who raises questions and wonders seems to be ignorant. Hence the philosopher is also to some extent a lover of myth, for myths are composed of wonders. If they philosophised, then, in order to escape from ignorance, they evidently pursued their studies for the sake of knowledge and not for any utility.

  King Willem-Alexander of the Netherlands called for curiosity for the world behind the curtains. (Nieuwsgierigheid naar de wereld achter de gordijnen.)
  https://www.koninklijkhuis.nl/documenten/toespraken/2017/12/25/kersttoespraak-van-zijne-majesteit-de-koning-25-december-2017

  Elizabeth II, Queen of England , for her part, legitimised oath-taking by Skype.

  http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/25/queen-uses-christmas-message-officially-welcomemeghan-markle/
  Describing the extraordinary changes her record-breaking reign has seen, the Queen referenced her first Christmas broadcast, 60 years ago, in which “a young woman spoke about the speed of technological change as she presented the first television broadcast of its kind”.
  “Six decades on, the presenter has ‘evolved’ somewhat, as has the technology she described,” she added.
  “Back then, who could have imagined that people would one day be watching this on laptops and mobile phones – as some of you are today.
  “But I’m also struck by something that hasn’t changed. That, whatever the technology, many of you will be watching this at home.”

  For Her Majesty, new technologies justify new ways of conducting politics, statesmanship if you want.

  Ivo Cerckel
  ivocerckel@yahoo.com

  Posted in Uncategorized | No Comments »

  Henri Cerckel, Alzheimer en Demente Leysen uit Wuustwezel

  Posted by Ivo Cerckel on December 4th, 2017

  “nen demente Leysen, diejen is koppig!”

  Mijn zo geliefde papa Henri Cerckel, kwakzallever op rust, overleed op 20 november 2017.

  Henri Cerckel was zijn gans leven depressief. Hij liet zich daarvoor niet verzorgen of behandelen. Daardoor werd hij dement, dementie zijnde de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer, stelt Wikipedia.

  Tengevolge van deze dementie werd Henri Cerckel twee jaar geleden opgesloten in een zothuis te Kalmthout waar hij dus eindelijk geliquideerd werd.

  Alzheimer heeft dus een oorzaak.

  Ik heb in mijn “Témoignage thalidomide – Les Monstres de Heidelberg” van 2009 beschreven hoe zijn dementie Henri Cerckel ertoe leidde om niet voor de studies noch de vrouw van zijn leven te kiezen, om van mij opzettelijk een softenonmonster te maken en om zijn volledig gezin te kloten.

  Témoignage thalidomide – Les Monstres de Heidelberg
  Originally posted by Ivo Cerckel on September 2nd, 2009
  https://bphouse.com/honest_money/etat-belge-assassin-softenon/

  In 2004 mocht ik klacht neerleggen bij de stafhouder van de balie te Antwerpen tegen advocaat Demente Louis Leysen Sr, broer van de echtgenote van mijn vader, uit Wuustwezel die zonder mijn medeweten rechtsvorderingen in mijn naam voor de rechtbank instelt.

  Op het overlijdensbericht van mijn broer Jean-Louis Cerckel in 2007 werden mijn echtgenote en kinderen niet vermeld.
  http://www.inmemoriam.be/nl/2007-03-31/jean-louis-cerckel/

  Ik vermoed dat deze niet-vermelding de oorzaak is van het feit dat de moeder van Demente Leysen, Fernande Schots, weduwe Louis Leysen, in 2008 wel de laatste sacramenten doch geen begrafenis in de kerk kreeg.
  https://www.inmemoriam.be/nl/2008-04-26/fernande-schots/#.Wh2EFbpuK75

  Teneinde te verhinderen dat de door Erasmus zo geloofde zotheid van Henri Cerckel te fel openbaar zou worden gemaakt had de uitvaart, blijkbaar in de kerk, een besloten karakter.
  http://enmemoire.sudinfo.be/annonce/225364741511373797/cerckel-henri

  Wat met het lijk van Henri Cerckel gebeurd is, weet ik echter niet. Ligt dat op het kerkhof in Wuustwezel? Ik zal daar eens gaan pissen.

  Ge moet weten dat mijn moeder, de eerste vrouw van Henri Cerckel, overleden in 1977, in Diest begraven ligt in het graf van de grootouders Theys-Michiels van Henri Cerckel, maar enkel onder haar meisjesnaam Geneviève Thuysbaert. Het is enkel omdat mijn broer Jacques Cerckel in 1986, drie weken na het huwelijk van mijn vader met Demente Leysen, in dat graf werd bijgelegd dat sinds 1986 op dat graf de naam “Cerckel” vermeld staat. (Enfin, dat was zo in 2000 toen ik wegvluchtte uit de welvaartsstaat van de Zuidelijke Nederlanden.)

  DE ADVERTENTIE

  Ik vond enkel op internet deze in Le Soir gepubliceerde advertentie.
  http://enmemoire.sudinfo.be/annonce/225364741511373797/cerckel-henri

  Laat me dit deel van deze advertentie analyseren:
  “Les familles
  “CERCKEL-THYS-THUYSBAERT et LEYSEN-SCHOTS
  “ont la très grande tristesse de faire part du décès de
  “Henri CERCKEL
  “Chirurgien
  “époux de Chantal Leysen
  “né à Diest le … ”

  In goede Romeo and Juliet traditie wordt de “Leysen-Schots” familie opgesteld tegenover de “Cerckel-Thys-Thuysbaert” familie.

  Op “Leysen-Schots” zal ik niet ingaan.

  “Theys” (niet: “Thys”) is de meisjesnaam van mijn grootmoeder Cerckel.
  “Thuysbaert” is de meisjesnaam van mijn moeder
  Ja maar, als de meisjesnaam van mijn grootmoeder Cerckel vermeld wordt, moet de meisjesnaam, Cantillion, van mijn grootmoeder Thuysbaert ook niet vermeld? Maar Demente Leysen kent die naam niet.

  Dat de advertentie de kinderen van grootkrapuul Henri Cerckel niet vermeldt stoort mij helemaal niet. Dat mijn moeder niet vermeld wordt stoort mij ook niet.

  Wat mij wel stoort is dat de naam Thuysbaert en de naam zijn tweede echtgenote Demente Leysen vermeld worden.

  Moest de advertentie niet vermelden “echtgenoot van de Demente Leysen”, “weduwnaar van Geneviève  Thuysbaert”? Waarom wordt anders de naam “Thuysbaert” vermeld? De advertentie doet uitschijnen dat hij echtgescheiden was van Thuysbaert. Indien hij echgescheiden was van Thuysbaert, dan moest Thuysbaert toch niet vermeld?

  De Romeo and Juliet stijl diende ook toegepast op families Cerckel en Thuysbaert (zie mijn hogervermelde “Témoignage thalidomide – Les Monstres de Heidelberg” van 2009).

  Maar, “nen demente Leysen, diejen is koppig!”

  Ivo Cerckel

  Posted in Uncategorized | No Comments »

  Catalan President Puigdemont’s error

  Posted by Ivo Cerckel on October 29th, 2017

  His error was to declare the form of the new state, i.e., republic, at the same time as he declared the new state.

  Carles Puigdemont is a Catalan politician, who became the president of the guv’mint of Catalonia, Catalonia being a semi-autonomous region of the Kingdom of Spain, on 12 January 2016.

  As president of that region, he declared on Friday 27 October 2017 the independence of Catalonia from Spain.

  His error was to declare the form of the new state, i.e., republic, at the same time as he declared the new state. If he hadn’t, Madrid could not have ousted him. If the so-called “Catalan” republic had not been just the successor to the former Spanish region, it would have more difficult for Spain to oust him.

  Look, if you are an anarchy, no foreign invader can take over your non-existent institutions. Conversely, if you secede from the state “as region” of the state and you keep the same personnel (president, vice etc.) after the secession, it’s easy for the Leviathan from which you seceded to retake control.

  Puigdemont, continuing normally as president, calls for democratic opposition to 155
  Marta Lasalas
  Barcelona
  Saturday, 28 October 20
  http://www.elnacional.cat/en/politics/puigdemont-continuing-as-president-calls-for-democratic-opposition-to-155_207003_102.html

  He can however only “continue” as president of a region of the Kingdom of Spain. Not as leader of a new Leviathan. Why did he declare the republic at the same time as the new Leviathan? He should fire his legal advisers

  Positive is however that the law which is now applicable in Catalonia is natural law which leaves no room for social democracy.

  I would love to be an abogado and argue a civil-law case before a Catalan court on Monday.

  Ivo Cerckel
  ivocerckel@siquijor.ws

   

  Posted in Uncategorized | No Comments »

  Thalidomide – not the drug but the government is maldito

  Posted by Ivo Cerckel on September 4th, 2017

  In his Press Release dated 10 July 2017 the Registrar to the European Court for Human Rights (ECHR) in Strasbourg informed the public that on 27 June 2017 a Chamber of three judges had declared the appeal by the “Asociación de Víctimas de la Talidomida de España” (Avite) inadmissible. Avite had commenced a compensation action in the Spanish courts against the maker of thalidomide, the company called Grünenthal. After the case had been rejected by the lower courts and finally by the tribunal supremo, Avite lodged its appeal to the ECHR. Following this ECHR rejection, Avite is organising on 8 and 9 September 2017 a series of activities in support of thalidomide victims in Legorreta (Guipúzcoa).
  http://www.avite.org/actos-en-favor-afectados-de-talidomida-legorreta/

  This is perhaps an opportunity to ask whether Avite should not have commenced its original action against another defendant. I am speaking of the government of Franco and of that of the King of Spain which assumed the former’s debts and obligations.

  It is well known that U.S.A. president John F. Kennedy gave Dr. Frances Oldham Kelsey the highest federal civilian service award in 1962. As a bureaucrat at the U.S.A. Food and Drug Administration (F.D.A.), the woman would have prevented thalidomide being marketed in the U.S.A.

  Wikipedia says however that she only joined the F.D.A. in 1960 (thalidomide had been marketed since 1957). Once there, she further delayed thalidomide’s approval. Wikipedia also says that Kelsey is credited SINCE NINETEEN THIRTY-EIGHT with her interest in teratogens – i.e. drugs that cause congenital malformations, that 1938 was the date of the creation of the F.D.A., and that Kelsey managed to be appointed there in 1960.
  Should we not conclude that Kennedy gave an award to the inventor of thalidomide?

  How this can be reconciled with what The Sunday Times of London wrote on 8 February 2009 (reprinted by The Australian under the title “Thalidomide ‘created by Nazis’”) is another question, which somebody should investigate.
  http://www.theaustralian.com.au/archive/news/thalidomide-created-by-nazis/news-story/0f27e62ebe2540814589eadd47026c1e

  The weekly newspaper wrote that thalidomide was probably one of a number of products developed at Dyhernfurth (a chemical laboratory) or Auschwitz-Monowitz under the leadership of Otto Ambros in the course of nerve gas research, thalidomide actually having been produced as a possible antidote to nerve toxins such as sarin. Grünenthal apparently purchased the trade name of the drug – Contergan – and therefore probably the substance itself, from a French firm, Rhône-Poulenc, which was under Nazi control during the war years.

  Like East-Germany, France banned thalidomide, and in neither of those countries are there any thalidomide victims.

  LEGAL TABLOIDS

  Legal tabloids tell us that thalidomide is an example of the development-risk defence which allows producers to escape liability if they prove that the state of scientific and technical knowledge at the time when they put the product into circulation was not such as to enable the existence of a defect to be discovered, as defined at present “a contrario” (“argument based on the contrary”, denoting any proposition that is argued to be correct because it is not disproved by a certain case, says Wikipedia) in article 15(1)(b) of the 1985 EEC Product Liability Directive, formally Council Directive 85/374/EEC dated 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products.

  Dr. Herman Cousy, Emeritus Professor of Law at the Catholic University of Leuven, demonstrated in 1996 that the thalidomide scandal cannot be considered to be an example of the development-risk defence by saying, on page 163 in note 28 of his paper “The Precautionary Principle: A Status Questionis” published in the “Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice”, also available on the website of the “Geneva Association”, l’ “Association Internationale pour l’Etude de l’Economie de l’Assurance”, the leading international think tank of the insurance industry, now at link.springer.com, that:
  “One often cites the Thalidomide (Contergan) case as an example of a development risk situation, although it appears that when thalidomide was placed on the German market, the product had been banned in France. Can it be readily upheld, under such circumstances, that the conditions for a development risk situation were met?”
  https://link.springer.com/content/pdf/10.1057%2Fgpp.1996.10.pdf

  This can easily be reconciled with the fact that thalidomide was developed by Rhône-Poulenc. How Dr Kelsey enters the story, or rather entered it in 1938, must still be investigated. (Thalidomide would have been known in the year 1938 as a cure for Hansen’s Disease. It would have been made by Richardson-Merrill Co. in Cincinnati, Ohio (U.S.A.). Its defects would have been noted in Phoenix, Arizona, (U.S.A.), in a medical journal that year. Kelsey would in those days have recognised these defects.)

  OUTLAW THALIDOMIDE ONCE AND FOR ALL

  West Germany – and the entire European medical profession – knew what it was doing when it did not oppose thalidomide after France had banned it. (The iron curtain had its use. There are no
  thalidomide victims in East Germany.)

  This means that the primary cause of the thalidomide scandal is the fact that after the French government had banned thalidomide, other European governments did not prevent the product being placed on “their” markets, and they did not immediately order the withdrawal of thalidomide from “their” markets once the product appeared there after the French ban.

  The primary cause is opposed to the (Aristotelian) efficient cause of the thalidomide scandal, the tablet. For Aristotle, 25 centuries ago, the efficient cause was the agent who brings about the change. And Aristotle went on to give the example of the sculptor who makes the … statue. Was this example devised 25 centuries ago with thalidomide victims in mind?

  As to the comeback of thalidomide: human nature is such that some individuals who have inside knowledge about the effects of thalidomide will always deliberately and unnoticeably (i.e., without being noticed) cause the serious harm thalidomide can ‘so easily’ cause. They do that precisely because the damage to the mother and to the child is so serious and because they can do that so easily and without being noticed. It may be that ‘in clinical trials’, thalidomide is shown to be effective against many things. But ‘in real life’, it is given to unsuspecting girls – unsuspecting that they are pregnant and/or unsuspecting that thalidomide could harm their foetus.

  ivocerckel@yahoo.com

  Posted in Uncategorized | 1 Comment »

  Lo que está maldito es el gobierno, no la talidomida

  Posted by Ivo Cerckel on August 23rd, 2017

  A través de su comunicado del 10 de julio de 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo informó al público que el 27 de junio de 2017 un comité de tres jueces decidió no admitir a trámite el recurso de apelación de la “Asociación de Víctimas de la Talidomida de España” (Avite). Avite ha presentado en los tribunales españoles un caso de indemnización por daños y perjuicios contra el fabricante de la talidomida, la compañía llamada Grünenthal. Después de que el caso hubier has sido rechazado por los tribunales de primera instancia y finalmente por el Tribunal Supremo, Avite interpuso su recurso de apelación ante el TEDH. Tras este rechazo del TEDH, Avite organiza el 08 y 09 de septiembre de 2017 una serie de actividades de ayuda a las víctimas de la talidomida en Legorreta (Guipúzcoa).
  http://www.avite.org/actos-en-favor-afectados-de-talidomida-legorreta/

  Quizás ahora es el momento de preguntar si Avite no debería haber presentado su caso original contra otro acusado. Estoy hablando del gobierno de Franco y del Rey de España que ha asumido las deudas y obligaciones del primero.

  Es bien sabido que el presidente EE. UU. John F. Kennedy dio a la Dra. Frances Oldham Kelsey el mayor premio del servicio civil federal en 1962. Como funcionaria de la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) de EE. UU., esta mujer habría impedido que la talidomida se comercializara en EE. UU. Sin embargo, según la Wikipedia, nose unió a la FDA hasta 1960 (la talidomida se comercializó desde 1957). Una vez allí, retrasó aún más la aprobación de la talidomida. Además, en la Wikipedia también se afirma que Kelsey estaba interesada en los teratógenos, es decir, en los medicamentos que provocan malformaciones congénitas, ya desde 1938, fecha de creación de la FDA, y que Kelsey logró su nombramiento en la misma en 1960.¿No deberíamos concluir que Kennedy premió al inventor de la talidomida?

  Cómo compaginar esta información con lo que el Sunday Times de Londres publicó el 8 de febrero de 2009 (reimpreso por The Australian con el título “Thalidomide ‘created by Nazis’” (“La talidomida, creación de los nazis”) es otra cuestión que alguien debería investigar.
  http://www.theaustralian.com.au/archive/news/thalidomide-created-by-nazis/news-story/0f27e62ebe2540814589eadd47026c1e

  En dicha publicación semanal se afirmaba que, probablemente, la talidomida fue uno de una serie de productos químicos desarrollados en Dyhernfurth (un laboratorio químico) o en Auschwitz-Monowitz bajo la dirección de Otto Ambros durante una investigación sobre gases neurotóxicos. La talidomida se produciría como antídoto contra toxinas nerviosas como el gas sarín. Al parecer, Grünenthal compró el nombre comercial del fármaco –Contergan– y, posiblemente, la propia sustancia a la empresa francesa Rhône-Poulenc, que estuvo bajo control nazi durante los años de la II Guerra Mundial.

  Al igual que Alemania Oriental, Francia prohibió la talidomida y no hay víctimas del fármaco en ninguno de estos países.

  TABLOIDES SOBRE DERECHO

  Los tabloides sobre derecho afirman que la talidomida es un ejemplo de la defensa contra el riesgo de desarrollo, la cual permite que los productores puedan eludir su responsabilidad si se demuestra que, en el momento en el que pusieron el producto en circulación, los conocimientos técnicos y científicos no permitían detectar la existencia del defecto, tal y como se define en la actualidad como “a contrario” (“argumento basado en el contrario”: según la Wikipedia, cualquier proposición que se considera correcta porque no ha sido refutado por un caso concreto) en el artículo 15(1)(b) de la Directiva CEE de 1985 sobre responsabilidad de productos, formalmente Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos.

  El profesor Herman Cousy, profesor emérito de la facultad de derecho de la Universidad Católica de Leuven, demostró en 1996 que el escándalo de la talidomida puede considerarse un ejemplo de la defensa contra el riesgo de desarrollo. En la página 163, nota 28, de su ponencia “The Precautionary Principle: A Status Questionis” (“El principio de precaución: el estado de la cuestión”), publicado en “Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice”, también disponible en el sitio web “Geneva Association – Association Internationale pour l’Etude de l’Economie de l’Assurance”, el comité de asesoramiento internacional líder de la industria de seguros, ahora en link.springer.com, se afirma que:

  “A menudo se cita el caso Talidomida (Contergan) como ejemplo de una situación de riesgo de desarrollo, aunque parece que cuando se trajo la talidomida al mercado alemán, el producto había sido prohibido en Francia. ¿En tales circunstancias, puede confirmarse fácilmente que las condiciones para una situación de riesgo de desarrollo se cumplieron?”
  https://link.springer.com/content/pdf/10.1057%2Fgpp.1996.10.pdf

  Esto puede ser fácilmente conciliado con el hecho de que la talidomida fue desarrollada por Rhône-Poulenc. Cómo la señora Kelsey entra en la historia o, más bien, como la introducen en 1938, todavía debe ser investigado. (La Taliomida habrías ido conocida en el año 1938 como la cura para la enfermedad de Hansen. Habrías ido creada por Richardson-Merrill Co. en Cincinnati, Ohio (EEUU). Sus defectos habrían sido notados en Phoenix, Arizona, (EEUU), en un diario médico de ese año. En esos días, Kelsey habría reconocido dichos efectos.)

  PROSCRIBIR LA TALIDOMIDA DE UNA VEZ POR TODAS

  Los médicos de Alemania Occidental y de toda Europa sabían lo que estaba haciendo este fármaco cuando no se opusieron a la talidomida después de que Francia lo prohibió. (La cortina de hierro tuvo su uso. El telón de acero tuvo su utilidad: no hay víctimas de la talidomida en Alemania Oriental).

  Esto significa que la causa primordial del escándalo de la talidomida es el hecho de que, después de que el gobierno francés la prohibiera, otros gobiernos europeos no impidieron que el producto se posicionará apareciera en “sus” mercados ni ordenaron la retirada inmediata de la talidomida de “sus” mercados, los mismos una vez que el producto apareció allí después de la prohibición francesa.

  La causa primaria es la opuesta a la causa eficiente (aristotélica) del escándalo de la talidomida, los comprimidos (ya la causa material y final del escándalo). Para Aristóteles, hace 25 siglos, la causa eficiente es el ser en acto que trae consigo el cambio. Y Aristóteles pasó a dar el ejemplo del escultor que hace que la… estatua. ¿Este ejemplo fue ideado hace 25 siglos pensando en las víctimas de la talidomida?

  En cuanto al regreso de la talidomida: la naturaleza humana está constituida de tal forma que algunos individuos que tienen conocimiento sobre los efectos de la talidomida siempre causarán deliberada e imperceptiblemente (es decir, sin ser percibidos) el daño grave que la talidomida causa “tan fácilmente”. Lo hacen precisamente porque el daño que hace a la madre y al niño es muy grave y porque puede hacerse muy fácilmente y sin que nadie lo note. Es posible que “en los ensayos clínicos”, la talidomida haya demostrado ser efectiva contra muchas cosas. Pero, en la vida real, se receta a adolescentes que no saben que están embarazadas y/o que no saben que la talidomida puede dañar al feto.

  ivocerckel@yahoo.com

   

  Posted in Uncategorized | No Comments »

  message to Sept 2017 thalidomiders conference in Legorreta – Update 1

  Posted by Ivo Cerckel on August 6th, 2017

  Actos en favor afectados de talidomida en Legorreta
  14 Julio, 2017
  https://www.avite.org/actos-en-favor-afectados-de-talidomida-legorreta/
  SNIP
  Actos en favor afectados de talidomida en Legorreta (Guipúzcoa), donde el ayuntamiento se ha volcado con ellos.
  Ha organizando una serie de actividades en ayuda de los talidomídicos, después del varapalo de la inadmisión de AVITE de su demanda por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). Motivo que es de agradecer.
  INVITACIÓN
  Programa de actos Pro afectados Talidomida en Legorreta (Guipúzcoa) 8 y 9 septiembre 2017

  Update 1 of 05 August 2017
  I will be landing on Tuesday 05 September 2017 at Terminal 1 in Barcelona at 13h25 from Dubai on Emirates flight number EK 185.pdate 1 of 05 August 201

  My message is in a nutshell:

  That West-Germany – and the whole European medical profession – knew what it was doing when it did not oppose thalidomide after France
  (Rhone-Poulenc. How this links to Frances Oldham Kelsey is another question.)
  had banned it.
  (The iron curtain had its use. No thalidomiders in East-Germany.)

  That my grandfather found evidence that my father, a medical doctor, administered thalidomide on purpose to my mother.

  That the Liège (Southern Low-Countries) tribunal de lo criminal (cour d’assises) acquitted the murderers of a thalidomider born three months after me (I was born 02/1962),

  thereby forcing me 38 years later to flee a place where there is no “active” (???) welfare state
  (Roger Blanpain, reviens, ils sont fous!)
  and where life is cheaper.

  (Ask yourself how many of our colleagues have been killed under the Franco regime – and after that – and are still being killed in places like Brazil. Thalidomide made a come-back (from having never left), you know!)

  Don’t forget that the welfare state needed thalidomide to confirm 15 years after the war, the need for the welfare state, but then goes on to let thalidomiders die (in the sun, thank you, it’s raining season now.)

  My message to the librarian at the philosophy department of the Universidad de Navarra in Pamplona (maybe he’ll grant me access to the library) should follow later this week as a review of this book
  The Knowledge of the First Principles in Saint Thomas Aquinas Paperback – 24 Feb 2015
  by Mary Christine Ugobi-Onyemere (Author)

  on Amazon.co.uk
  https://www.amazon.co.uk/Knowledge-First-Principles-Thomas-Aquinas/dp/3034315686/

  ivocerckel@siquijor.ws

  Posted in Uncategorized | No Comments »

  Democracy and the August 31 India Summit 2017 of The Economist

  Posted by Ivo Cerckel on July 2nd, 2017

  This is a review of the May 04, 2017 hardcover edition of the book “The Retreat of Western Liberalism”, Little, Brown
  http://www.amazon.in/Retreat-Western-Liberalism-Edward-Luce/dp/1408710404

  I tried to post this review as “The book debunks Western democracy once and for all” on Amazon.in. However, as I had forgotten that a review on Amazon may not include URLs, the review was rejected by Amazon.in. I am unable to post it again even without the URLs..

  I tried to copy this review on Amazon.in with the following introduction but he had included two URLs in the introduction so that the review was rejected. The reviewer is unable to post again – without the URL like he does here..

  The gods at Amazon.co.uk where I had posted this review without the introduction
  https://www.amazon.co.uk/gp/customer-reviews/R4J8JY4DSWUIK/ref=cm_cr_arp_d_viewpnt?ie=UTF8&ASIN=1408710412#R
  have allowed me thanks to my comment to my own review at Amazon.co.uk to post the review on Amazon.in
  http://www.amazon.in/review/R4OWJIJV4474/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=1408710404&channel=detail-glance&nodeID=976389031&store=books

  Thank you Amazon.

  This was thus the title of the review:
  “The book debunks Western democracy once and for all”

  This review refers to the hardcover edition of the book which this reviewer reviewed on Amazon.co.uk without the present introduction relating to the fact that the book is required reading for the delegates at the August 31, 2017 “India Summit 2017”, organised by The Economist.
  https://events.economist.com/events-conferences/asia/india-summit/

  By concentrating on the morality of actions while ignoring the consequences of such actions, the book debunks Western democracy once and for all.

  This book which does not refer to Gandhi’s “satyagraha”, the idea of nonviolent resistance or search for truth through discussion, is essential reading for anyone attending the India Summit 2017 organised by the London-based weekly The Economist newspaper in New Delhi on August 31, 2017.

  This is the same newspaper which on June 24, 2017 criticised the Modi administration for not being enough of a reformer.
  The Summit should be interesting as Minister of Finance, His Excellency Arun Jaitley, is one of the speakers.
  Another subject is of course demonetisation. In his review on this site of the 2016 “The Oxford Handbook of the Indian Constitution”, edited by Sujit Choudhry, Madhav Khosla, and Pratap Bhanu Mehta, the reviewer has shown that demonetisation is null and void.
  http://www.amazon.in/gp/customer-reviews/R13LY542ZU35LK/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=0198787332
  Robert Koopman, chief economist and director of the economic research and statistics division at the World Trade Organisation (WTO) will participate in a panel: “What must happen now to sustain India’s economic growth trajectory?” The WTO is an organisation which was supposed to be formed in 1944 at the Bretton Woods conference which created the IMF and World Bank, says Professor Catherine R. Schenk from Glasgow University in her 2011 book “International Economic Relations since 1945”. In 1971, USA president Nixon repealed Bretton Woods. The WTO was only created in 1995, i.e., at a moment Nixon destroyed the Bretton Woods institutions. What’s the use then of the WTO?
  A 2015 column “A new Bretton Woods – Older multilateral institutions must adjust to new world order, or see more AIIBs, BRICS banks emerge” by Janmejaya Sinha. Chairman Asia Pacific, Boston Consulting Group , called for a new Bretton Woods. If the Modi administration wants to show it has, contrary to what The Economist said in June 2017, the competence of being a reformer, why not take the lead in developing this new Bretton Woods? The Modi project could be submitted to the India-Asean Summit in November 2017 in the Philippines. ASEAN is the Association of South East Asian Nations. The Philippine Star newspaper ran on April 20, 2017 an article under the title “Trump’s attendance in November Asean meet likely”

  But the reason why the book which is hereby being reviewed is required reading for the Summit is that an earlier version of the Programme had a session “The World If: Democracy’s demise”.
  The organisers described this session as:
  “Donald Trump’s victory in the American presidential election came just a few months after Britain’s vote to leave the European Union; these two events have left many people questioning the future of democracy. Critics of India’s economic development often cite China in comparison: Beijing’s single-party approach to running the country is credited for over 20 years of double-digit growth. India, on the other hand, has not fulfilled the great expectations many had at the start of the 1990s. Could democracy be the culprit?
  In this speculative session, we imagine an India that abandons its democratic foundations in favour of single-party rule. Would its people, business and economy be better off by 2050.”
  http://www.economist.com/node/21718334/agenda

   

  WESTERN DEMOCRACY DEBUNKED

  The question of the book which was published in May 2017 is whether the Western way of life and our liberal democratic system can survive the dramatic shift of global power (p. 28) to the East but the author, a journalist at the Financial Times, does not refer to the book “Easternisation” by his colleague Gideon Rachman at the Financial Times, book which was published eight months earlier.

  The inside flap says that the book provides a forward-thinking analysis of what those who believe in enlightenment values must do to defend them from the multiple onslaughts they face in the coming years. “Enlightenment” is written with a small e. From pp. 24 and 104, it is clear that what is meant here is the Enlightenment with a capital e. The Enlightenment is one of reasons why Modernity was born in the West, says p. 24.
  The author obtained in 1990 an undergraduate degree from New College, Oxford in Politics, Economics and … Philosophy. The main philosopher behind the Enlightenment is Immanuel Kant (1724-1804).

  The book quotes Kant once. On p. 126, the author writes that Rousseau and Kant believed in humanity’s innate moral compass – the popular common sense that was celebrated by Thomas Paine. The index says at the word “democracy” that this is the idealism of Rousseau and Kant concerning … democracy, not concerning the Enlightenment since it is at the word “democracy”. (Or what? It’s the editor/publisher not the author who composes the index?)
  Jean-Jacques was the chap who sent the children he had with his mistress to the orphanage across the street. Please allow this reviewer to pass over JJR’s general will leading to the social contract. (On top of his bphouse.com Honest Money blog, this reviewer has a paper “C’est la faute à Rawls”.)

  Unconsciously, Luce demonstrates the main problem with democracy on p. 126 where he writes that Kant believed in humanity’s innate moral compass – the popular common sense that was celebrated by Thomas Paine. Luce is here referring to Kant’s categorical imperative.
  The categorical imperative (German: “kategorischer Imperativ”) is the central philosophical concept in the deontological moral philosophy of Kant, introduced in Kant’s 1785 “Groundwork of the Metaphysics of Morals”, says Wikipedia.
  In the said work, Kant defined the categorical imperative as:
  “Act only according to that maxim through which you can at the same time will that it should become a universal law”,
  After having given this definition, Kant went on to give us a formulation of the categorical imperative that he thinks is easier to use than the one already given. (J.B. Schneewind, “Autonomy, obligation and virtue: An overview of Kant’s moral philosophy”, in: Paul Guyer, (ed.), “The Cambridge Companion to Kant”, Cambridge UP, 1992. 309 p. 320)
  “So act as if the maxim of your action were to become through your will a universal law of nature. “

  As Mary Ugobi-Onyemere, IHM, puts it:
  ” […] in Kant, metaphysical principles are like ‘regulative ideas, and moral principles are absolute. With respect to persons, in his ‘categorical imperative’, Kant posits an ‘innate moral duty’ as “species” of first ethical realistic principles. Kant asserts that the fundamental principle of our moral duties is a ‘categorical imperative’. It concentrates on the morality of actions while ignoring the consequences of such actions. This is absolutised since the morality of an action disregards the situation in hand. Kant illustrates the will as operating principle on the basis of subjective volitional principles that he calls ‘maxims’. And so, morality and other rational demands are requirements, which pertain to the maxims that motivate our actions. This proposal in Kant can be contrasted with the Thomistic ‘synderesis’, which is an innate habit.”
  (Mary Christine Ugobi-Onyemere, IHM, “The Knowledge of the First Principles in Saint Thomas Aquinas”, Bern, Peter Lang, 2015, p. 51)

  You don’t believe Mary Ugobi-Onyemere’s interpretation of Kant? Here’s Nobel laureate Friedrich A. von Hayek who copies the Kantian error:
  “It impossible to decide about the justice of any one particular rule of just conduct except within the framework of a whole system of such rules, most of which must for this purpose be regarded as unquestioned; values can always be tested only in terms of other values. The test of the justice of a rule is usually (since Kant) described as that of its ‘universalisability’, i.e., of the possibility of willing that the rules should be applied to all instances that correspond to the conditions stated in it (the ‘categorical imperative’). What this amounts to is that in applying it to any concrete circumstances it will not conflict with any other accepted rules. The test is thus in the last resort one of the compatibility or non-contradictoriness of the whole system of rules, not merely in the logical sense but in the sense that the system of actions which the rules permit will not lead to conflict. ”
  (Hayek, “The Principles of a Liberal Social Order”, paper submitted to the Tokyo meeting of the Mont Pélerin Society, September 1966 and published in: “Il Politico” 31, no. 4 (December 1966): 601–618,
  reprinted in: Chiaki Nishiyama and Kurt R. Leube, (eds.), “The Essence of Hayek”, Stanford University – Hoover Institution Press. 1984, 363-381, p. 371)

  The Kant quote from p. 126 further alleges that the categorical imperative, which Luce defines as humanity’s innate moral compass, corresponds to the popular common sense that was celebrated by Thomas Paine.

  The “Dictionary of American History”, Encyclopedia.com, says that “Common Sense” was a 1776 influential revolutionary pamphlet by Thomas Paine stressing the logic of America’s independence, while avoiding abstract philosophy, favouring instead the ordinary language of artisans and biblical examples to support Paine’s argument. Sideways, the Dictionary adds that Paine’s original title for the tract was “plain truth”.
  The only reference this reviewer found to common sense in the pamphlet is that the pamphlet’s purpose was to examine that connection to and dependence on Great Britain, on the principles of nature and common sense, to see what we have to trust to, if separated, and what we are to expect, if dependent.
  So far, for Paine’s definition of common sense.

  Why not invoke the “common sense” of another USA revolutionary pamphlet, one of a century later, i.e., 1870? The pamphlet is “No Treason – The Constitution of No Authority” where Lysander Spooner writes that if the people of the USA wish to maintain such a government as the Constitution describes, there is no reason in the world why they should not sign the instrument itself, and thus make known their wishes in an open, authentic manner; in such manner as the “common sense” and experience of mankind have shown to be reasonable and necessary in such cases; and in such manner as to make themselves (as they ought to do) individually responsible for the acts of the government. But the people have never been asked to sign it. And the only reason why they have never been asked to sign it, has been that it has been known that they never would sign it; that they were neither such fools nor knaves as they must needs have been to be willing to sign it; that (at least as it has been practically interpreted) it is not what any sensible and honest man wants for himself; nor such as he has any right to impose upon others. It is, to all moral intents and purposes, as destitute of obligations as the compacts which robbers and thieves and pirates enter into with each other, but never sign, end of quote.

  Common sense does not have a value of representation, but it has a value of meaning insofar as it notifies the existence of a reality that it determines by the attitude and conduct that we must take and follow in order to orient and lead us towards the object in question.
  (Réginald Garrigou-Lagrange, O.P., “Le sens commun : la philosophie de l’être et les formules dogmatiques”(Common sense : the philosophy of being and the dogmatic formulae), Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1922, 3rd rev. ed., pp. 38-39,
  reprinted in 2016 by Editions Nuntiavit in Lourdes, p. 22)

  This means that, contrary to what Kant and Hayek argue, common sense can never give us the rules to be applied without knowing the situation to which the rules have to be applied.

  “Synderesis”, like the correct Greek word, “synesis” (insight) of of which “synderesis” is a bastardisation, which Aquinas did not know, is indeed about naturally grasping the general principles to be applied to any intelligible reality after having in the same natural way grasped the truth in that reality, says Mary Christine Ugobi-Onyemere.

  The Top Customer Review of March 11, 2016 on Amazon.com of the quoted Spooner pamphlet says that if you love Rousseau’s “Social Contract” you will hate this book; for they are emphatically opposed. There’s Jean-Jacques through the backdoor of the orphanage.
  The book which is hereby being reviewed opts p. 104 for Locke’s definition of social contract instead of that of Rousseau (no, instead of that Hobbes, the author says) although on p. 126 the author seems to agree with Rousseau’s “believe in humanity’s innate moral compass” which gives rise to Rousseau’s general will of the people.

  Ivo Cerckel
  ivocerckel@siquijor.ws

  Posted in Uncategorized | No Comments »

  Disclaimer The content of this website is presented for educational and/or entertainment purposes only. Under no circumstances should it be mistaken for professional investment advice, nor is it at all intended to be taken as such. The commentary and other contents simply reflect the opinion of the author alone on the current and future status of the markets and various economies. It is subject to error and change without notice. The presence of a link to a website does not indicate approval or endorsement of that web site or any services, products, or opinions that may be offered by them.

  Copyright © 2006-2012 BPHouse.com
  Use of this website is subject to our Terms of Service and Privacy Policy