Honest Money

Gold is Wealth Hiding in Oil

 • Subscribe

 • Alert

  Archive for August, 2019

  Softenon en Bewijs – “Ihre Papiere, Bitte!”

  Posted by Ivo Cerckel on 26th August 2019

  S.O.S. vanuit de Filipijnen!

  Het is de wil van de Conterganstiftung, niet het beantwoorden aan de criteria van de wet, die bepaalt welke niet-Duitse Europese softenonmonsters onder het toepassingsgebied van de Duitse wet vallen.

  “Ihre Papiere, Bitte!” Het bewijs van de hoedanigheid van softenonmonster wordt enkel bij de Conterganstiftung geleverd door een radiografisch onderzoek van de belanghebbende indien de belanghebbende en/of de moeder eerst hebben kunnen aantonen dat de moeder softenon heeft geslikt.

  (on)mogelijke verzoening met Spaanse monsters – De Spaanse monsters bevinden zich in dezelfde situatie als ik. In 2017 hebben we ruzie gemaakt betreffende de aansprakelijke, de fabrikant of de overheid. Misschien is verzoening mogelijk. Daartoe is vereist dat in plaats van te ijveren voor de vage “opname van haar verantwoordelijkheid door Grünenthal”, de “Asociación de Víctimas de la Talidomida en España” (Avite) zou ijveren voor de erkenning van personen als softenonmonsters enkel op basis van radiografieën.

  ==

  Ik had gesteld dat ik mijn blogpost “Waalse Softenon-Sprookjes en Contergan-Stiftung” van eind juni 2019 zou herwerken. Ik zal dat niet doen. Ik post een nieuwe blogpost.

  Waalse Softenon-Sprookjes en Contergan-Stiftung == Versie 2.4
  Posted by Ivo Cerckel on June 22nd, 2019
  https://bphouse.com/honest_money/2019/06/22/waalse-softenonsprookjes-en-conterganstiftung/

  Ik had in die blogpost gehoopt dat ik tegen vandaag het dossier bij de Conterganstiftung had kunnen laten inzien. Dat is nog niet gebeurd.

  Ik zal drie punten uitwerken.

  EEN – de Duitse wet en het propaganda-document

  Toen de minister van volksgezondheid Laurette Onkelinx van de Zuidelijke Nederlanden begin januari 2010 verklaarde dat zij softenonmonsters wilde helpen was zij niet op de hoogte van het feit dat sommige softenonmonsters in de Zuidelijke Nederlanden aanspraak kunnen maken op uitkeringen toegekend door de Duitse wet. Zij kon daar ook niet van op de hoogte zijn aangezien de Duitse wet niet naar de Zuidelijke Nederlanden verwijst.

  EEN BIS – Subrogatie

  Ik zal aantonen dat het mechanisme van de subrogatie ook in het Duitse (verzekerings-) recht bestaat.

  TWEE – “Ihre Papiere, Bitte!” in Deutschland

  Het Duitse ongedateerde propaganda-document van de fabrikant van thalidomide waardoor aan Zuidelijk-Nederlandse softenmonsters een uitkering wordt toegekend door de Conterganstiftung stelt dat beoogd wordt om tot een regeling voor het ganse Europese grondgebied te komen, doch vermeldt enkel drie Leviathans: Ierland, de Zuidelijke Nederlanden en Spanje.

  De Duitse wet waardoor aan Duitse softenonmonsters een uitkering wordt toegekend werd op 25 juni 2009 in het Bundesgesetzblatt gepubliceerd. Op 15 februari 2009 had de Londense Sunday Times een artikel gepubliceerd waarin vermeld wordt dat Spaanse softenonmonsters afgewezen werden omdat ze het softenon-voorschrift waardoor softenon aan hun moeder had voorgeschreven geweest niet konden voorleggen.

  Aangezien mijn raadsman mij niet heeft ingelicht waarom ik bij mijn verblijf te Heidelberg in 1969 werd afgewezen als softenonmonster door de voorganger van de Conterganstiftung, dien ik hieruit af te leiden dat ik werd afgewezen omdat mijn moeder zelfs niet wist dat mijn vader haar softenon had toebediend.

  Ter herinnering: Nadat ik op 15 februari 1969, de rijpe leeftijd van 7 jaar had bereikt besliste mijn vader mij met mijn moeder naar Heidelberg te sturen omdat voorzien te worden van een uni-functionele haak. (Haar moeder, mijn grootmoeder, weigerde ons te vergezellen).

  Ter tweede herinnering: mijn grootvader heeft thalidomide pillen verstopt op zijn yacht waarop mijn ouders hun huwelijksreis hadden doorgebracht gevonden.

  DRIE – “Ihre Papiere, Bitte!” ditmaal in Spanje en de Zuidelijke Nederlanden

  (on)mogelijke verzoening met Spaanse monsters – De Spaanse monsters bevinden zich in dezelfde situatie als ik. In 2017 hebben we ruzie gemaakt betreffende de aansprakelijke, de fabrikant of de overheid. Misschien is verzoening mogelijk. Daartoe is vereist dat in plaats van te ijveren voor de vage “opname van haar verantwoordelijkheid door Grünenthal”, de “Asociación de Víctimas de la Talidomida en España” (Avite) zou ijveren voor de erkenning van personen als softenonmonsters enkel op basis van radiografieën (en dus zonder “Hintergrundbericht”, achtergrondsbericht).

  PUNT EEN – de Duitse wet en het propaganda-document

  Op 25 juni 2009 publiceerde het Duitse Bundesgesetzblatt de wet tot wijziging van de wet op de Conterganstiftung. Laatstgenoemde wet zou in die zin gewijzigd zijn dat ze van toepassing wet zou zijn op sommige softenonmonsters die geen band vertonen met de Duitse Bondsrepubliek. Dit zou bereikt worden door § 15 van de wet.

  Die § 15 van de wet, geciteerd in mijn blogpost van juni 2019, heeft het dan ook over het “Geltungsbereich” van de wet. Dit “Geltungsbereich” (toepasbaarheid? geldigheidsgebied?) wordt nergens in de wet omschreven, in ieder geval bevat de wet geen enkele verwijzing naar de Zuidelijke Nederlanden.

  Die paragraaf 15 vervolgt door te stellen dat de monsters die uitkeringen trekken van de Stiftung en die geen band vertonen met het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland door het indienen van hun aanvraag tot uitkeringen afstand doen van ieder verdere vergoeding door Grünenthal GmbH, destijds Chemie Grünenthal GmbH, voor hun softenonmonsterlijkheid.

  “Conterganstiftungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 2009 (BGBl. I S. 1537), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Februar 2017 (BGBl. I S. 263) geändert worden ist”
  https://www.gesetze-im-internet.de/contstifg/BJNR296700005.html
  Stand:
  Neugefasst durch Bek. v. 25.6.2009 I 1537
  Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 21.2.2017 I 263

  Zoals gezegd wordt het extraterritoriaal toepassingsgebied van de wet niet in de wet gedefinieerd.

  De Conterganstiftung is dus vrij discretionair te bepalen waar in Europa de Conterganstiftungsgesetz van toepassing is. Het de wil van de Stiftung, niet het beantwoorden aan de criteria van de wet, die bepaalt welke niet-Duitse Europese softenonmonsters onder haar toepassingsgebied vallen.

  Daar waar ik meen van Wikipedia te begrijpen dat in het Zuidelijk-Nederlands sociale-zekerheidsrecht aan elke toekenning van een uitkering aan gehandicapte personen een onderzoek van de bestaansmiddelen voorafgaat
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_zekerheid_(België)
  wordt zulke’n onderzoek niet uitgevoerd bij uitkeringen door de Conterganstiftung.

  Googelen naar “uitkeringen thalidomide Duitse Conterganstifting” of “allocations thalidomide Conterganstiftung allemande” brengt niks op.

  Googelen naar “Conterganstiftung Belgien” leidt de zoeker naar een website van fabrikant Grünenthal GmbH, https://www.contergan.grunenthal.info waar in een niet-gedateerd propaganda-document beweerd wordt dat naar een pan-Europese ondersteuning van softenonmonsters wordt gestreefd.

  Op de voorpagina de website
  https://www.contergan.grunenthal.info/thalidomid/Home_/de_DE/328800285.jsp
  wordt een emailadres van de fabrikant van thalidomide weergegeven,
  Email: info@grunenthal.com

  De Googeling naar “Conterganstiftung Belgien” leidde tot een pagina van de rubriek “Wetenswaardigheden en Actueel” alwaar beweerd wordt dat een alomvattende Europese financiële rregeling voor voor softenonmonsters wordt nagestreefd.
  https://www.contergan.grunenthal.info/thalidomid/Home_/Wissenswertes_und_Aktuelles/Unterstutzung_/de_DE/328800302.jsp

  De titel van deze pagina stelt dit:
  Unterstützung Thalidomidbetroffener heute
  Für Thalidomidbetroffene Menschen gibt es ein umfassendes und europaweites finanzielles Versorgungsnetz.
  https://www.contergan.grunenthal.info/thalidomid/Home_/Wissenswertes_und_Aktuelles/Unterstutzung_/de_DE/328800302.jsp

  De (Duitse) wettelijke bepaling waardoor deze ondersteuning (door de Conterganstiftung) zou bereikt worden wordt niet vermeld.

  Bij de aanvang van punt 2 van deze blogpost zal ik de volledige tekst van dat propaganda-document citeren.

  PUNT EEN BIS – Subrogatie naar Duits en Zuidelijk-Nederlands recht

  De Conterganstiftung betaalt in de plaats van Grünenthal GmbH en door de betaling heeft het niet-Duitse monster geen recht meer tegen Grünenthal. Dit lijkt fel op de verzekeraar die de derde betaalt in plaats van de verzekerde.

  Subrogatie, zegt U? Hier wringt het Duits schoentje een beetje.

  Het is dan ook misschien toch niet onnuttig dat ik eventjes over subrogatie zever (Over het feit dat de Conterganstiftung een publiekrechtelijke Stichting is, dat het hof van beroep zetelend te Brussel de Vijand veroordeeld heeft tot de oprichting van privaatrechtelijke Stichting en dat de wetgever geen Stichting heeft opgericht doch alles toegekend heeft aan bestaande publiekrechtelijke instellingen, zal ik niet uitweiden. Allez, als cadeau krijgt ge dat in (de enige) voetnoot (1).)

  Door haar verklaringen dat hulp dient geboden aan softenonmonsters heeft Onkelinx zich gesubrogeerd verklaard aan de verplichtingen van Grünenthal GmbH.

  Probleem: het begrip subrogatie dat in het Zuidelijk-Nederlands en Franse recht bestaat, bestaat niet in het Duitse (en Nederlandse) recht.

  Artikel 1249 van het Zuidelijk-Nederlands Burgerlijk Wetboek stelt:
  Indeplaatsstelling in de rechten van de schuldeiser ten voordele van een derde persoon die hem betaalt, geschiedt bij overeenkomst of krachtens de wet.

  Wikipedia stelt dat Subrogatie in de Zuidelijke Nederlanden een rechtsfiguur is die zich voordoet wanneer een persoon of zaak in een bepaalde reeds bestaande rechtsband de plaats gaat innemen van een persoon of een zaak. Gaat het over rechtspersonen, dan spreekt men over zakelijke subrogatie.

  In het Duits (en Nederlands) Burgelijk Wetboek bestaat de rechtsfiguur van de subrogatie niet. Het mechanisme waardoor de indeplaatsstelling van de verzekeraar die de benadeelde betaald heeft bestaat echter wel in het Duitse recht.

  Juist zoals artikel 95 van de Zuidelijk-Nederlandse Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen dat in haar eerste paragraaf stelt
  “De verzekeraar die de schadevergoeding betaald heeft, treedt ten belope van het bedrag van die vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden.”

  stelt § 86 van het Gesetz über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz – VVG) in haar eerste alinea dat
  https://www.gesetze-im-internet.de/vvg_2008/__86.html
  (1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.

  In Frankrijk wordt dan ook onderwezen
  La subrogation en droit français et en droit allemand
  https://www.nhbayer.de/de/ancien-dictionnaire-juridique-franco-allemand/subrogation/
  La subrogation est l’action par laquelle un tiers solvens paie le créancier à la place du débiteur, et se substitue au créancier dans le rapport d’obligation. La subrogation personnelle peut résulter d’un contrat ou de la loi.
  Elle joue un rôle important en droit des assurances.
  La réglementation est identique en France et en Allemagne.
  Le droit allemand stipule dans l’article 86 de la loi allemande sur les contrats d’assurance (VVG) que l’assureur se substitue à l’assuré au cas où il compense le dommage né et si le droit à indemnisation du dommage de l’assuré existe.
  La subrogation en droit français des assurances fonctionne de la même manière (suivant l’article 121-12 du code des assurances).

  In Duitsland wordt dit onderwezen:
  Unter „Subrogation“ wird im französischen und englischen Rechtsraum ein eigenständiges Institut verstanden, das mit im Einzelnen unterschiedlichen Techniken dem Derivativregress dient. Demgegenüber regelt das deutsche Recht den Derivativregress mit Hilfe unterschiedlicher Figuren, sei es eines Abtretungsanspruchs, eines Eintrittsrechts oder eines gesetzlichen Forderungsübergangs; letzterer wird gelegentlich als Subrogation bezeichnet. Im Folgenden wird der Begriff der Subrogation in einem weiten, funktionalen Sinn verwendet, der sämtliche Fälle des Derivativregresses umfasst.
  http://hwb-eup2009.mpipriv.de/index.php/Subrogation

  Uit deze citaten moge blijken dat het mechanisme van de subrogatie zowel in Duitse als het Zuidelijk-Nederlandse recht bestaat.

  PUNT TWEE “Ihre Papiere, Bitte!” in Deutschland

  Dit is de volledige tekst van het op het einde van PUNT EEN geciteerde propaganda-document dat geen datum bevat.

  Unterstützung Thalidomidbetroffener heute
  Für Thalidomidbetroffene Menschen gibt es ein umfassendes und europaweites finanzielles Versorgungsnetz.
  https://www.contergan.grunenthal.info/thalidomid/Home_/Wissenswertes_und_Aktuelles/Unterstutzung_/de_DE/328800302.jsp
  Auch heute noch können Thalidomidbetroffene Menschen Unterstützung bei der Conterganstiftung beantragen. Diese hat seit 1972 geschätzt rund 1 Milliarde Euro an Thalidomidbetroffene Menschen ausgezahlt. Eine finanzielle Unterstützung können alle Personen beantragen, deren Mütter ein Thalidomid-haltiges Präparat von Grünenthal oder einer seiner Vertriebspartner eingenommen haben. Aktuell werden Menschen in 38 Ländern unterstützt, einschließlich Thalidomidbetroffener in Spanien, Belgien und Irland. Durchschnittlich erhalten die Personen eine Rente von rund 60.000 Euro jährlich; der Höchstsatz beträgt 8.117 Euro im Monat.
  Betroffene aus Ländern, in denen Lizenznehmer von Grünenthal Thalidomid-haltige Präparate selbst getestet und schließlich vermarktet haben, erhalten keine Leistungen der Conterganstiftung (zum Beispiel in Großbritannien). Dort existieren jedoch separate Versorgungssysteme, die vergleichbare Leistungen erbringen.
  In den Ländern, in denen andere Unternehmen unabhängig von Grünenthal Nachahmerpräparate auf den Markt gebracht haben, werden Betroffene vom jeweiligen Staat unterstützt (zum Beispiel in Spanien und Italien).
  2012 hat Grünenthal die Grünenthal-Stiftung zur Unterstützung von Thalidomidbetroffenen gegründet, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Projekte zu fördern und zu entwickeln, die über die finanzielle Unterstützung der Conterganstiftung hinausgehen. Dabei handelt es sich ausschließlich um Sachleistungen. Auch hier ist der Zugang nicht auf Deutschland beschränkt. Die Grünenthal-Stiftung erbringt Leistungen für alle Thalidomidbetroffenen Personen, die bereits von der Conterganstiftung oder ähnlichen Institutionen, die dieselben Bewertungskriterien anwenden, anerkannt sind.

  Drie staten worden vermeld: Spanje, de Zuidelijke Nederlanden en Ierland.

  Spanje, ja dat zegt mij iets.

  Lo que está maldito es el gobierno, no la talidomida
  Posted by Ivo Cerckel on August 23rd, 2017
  https://bphouse.com/honest_money/2017/08/23/talidomida-no-es-el-farmaco-sino-el-gobierno-que-es-maldito/

  Nadat ik in Augustus 2009 aan de Conterganstiftung gevraagd had hoe ik erkend kon worden, zond de Stiftung mij per kerende een formulier tot aanvraag van uitkeringen. In antwoord daarop publiceerde ik op 4 september 2009 een blogpost waarin ik mij afvroeg of de Stiftung, zoals in Spanje, ook van mij het softenonvoorschrift dat aan mijn moeder zou afgeleverd zijn geweest zou eisen.

  German Conterganstiftung or thalidomide foundation is a fraud – UK guv’mint also
  Posted by Ivo Cerckel on September 4th, 2009
  https://bphouse.com/honest_money/2009/09/04/german-conterganstiftung-or-thalidomide-foundation-is-a-fraud/
  UITREKSEL
  And when you file the application, you do not have only to prove your thalidomide monstrosity by submitting X-rays, but you have also to indicate in the “Hintergrundbericht” (background message) which brand of thalidomide your mother took. Perhaps, they also want the prescriptions, like they did in Spain (6)?
  DIT WAS EINDNOOT (6)
  Forced to beg: new scandal of thalidomide
  Thalidomide victims beg in Spain
  Daniel Foggo
  Sunday Times
  February 15 2009, 12:00am,
  http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/health/article5734068.ece
  UITREKSEL
  Instead of physically examining them, however, CIAC insisted on doing everything by post using photographs and documents. Only those whose mothers had the foresight to retain their prescriptions – a total of three out of around 150 – have been told they “could” have been affected by thalidomide.

  Zoals gesteld heeft Mr Estienne mij niet meegedeeld waarom ik in 1969 werd afgewezen door de voorganger van de Conterganstiftung. Hij heeft mij ook niet medegedeeld waarom sommige van zijn cliënten nu door de Conterganstiftung aanvaard werden en waarom anderen niet.

  Ik moest hem dat maar vragen? Hij heeft mij in in het begin van het tweede decennium van deze eeuw enkel gevraagd of de Conterganstiftung mij niet in 1969 onderzocht had. Hij heeft ook gesteld dat Martine Olivier een uitkering van 5.000 euro per maand ontvangt. (Het was mij ontgaan dat dat bedrag van 5.000 euro reeds vermeld in het artikel van de Sunday times van 15 februari 2009).
  Het is pas nu in 2019 dat ik verneem dat sommige cliënten van Mr Estienne door de Conterganstiftung afgewezen werden. Ik moest hem vragen waarom? Ja maar, ik meen sinds 2009, toen ik de uitkeringen afwees, dat uitkeringstrekkers van de Stiftung, zoals Martine Olivier, geen recht hebben op verdere vergoeding.

  In augustus 2014 werd ik dan ook verplicht een andere raadsman te raadplegen. Eind 2016 nog een andere. In augustus 2018 zond Mr Estienne mij een connection request op LinkedIn.com en eind november 2018 werd hij opnieuw mijn raadsman.

  Ik zal nu uitreksels uit drie schrijvens van Mr Estienne citeren. Ik heb die drie schrijvens gecopiëerd in mijn blogpost van juni 2019.

  Ter herinnering: De door thalidomide getroffen ledematen vertonen een patroon dat radiologisch kan vastgesteld worden.

  Most diseases have a characteristic PATTERN of abnormal signs or images on a radiograph that matches the gross pathology. Radiological PATTERNS of disease are memorised by trainee radiologists in order to build in their minds a databank of facts and mental images.
  By comparing these known disease patterns with the image of the involved case in question,
  the correct diagnosis may be deduced.
  This so-called “PATTERN-MATCHING” is done in the radiologist’s mind.
  It is an intellectual exercise that draws upon a thorough knowledge of medicine, pathology and the visual memory databank, together with logic and experience.
  (Janet McCredie, “Beyond Thalidomide – Birth Defects Explained”, London, The Royal Society of Medicine Press, 2007, p. 59?

  Op 20 mei 2019 schrijft Mr Estienne mij, in zijn rondschrijven aan zijn cliënten, dat zijn cliënten die uitkeringen ontvangen van de Contergantiftung toch aanspraak kunnen maken op uitkeringen toegekend door de Zuidelijk-Nederlandse wet daar waar zij hebben dienen te verklaren dat zij afstand deden van iedere vordering tegen Grünenthal in wiens verplichtingen Onkelinx zich had gesubrogeerd verklaard.
  “Tous les documents médicaux qui permettent de prouver que vous êtes atteint de malformation congénitale qui sont dues à l’ingestion par votre mère, pendant la grossesse, de médicaments contenant de la thalidomide. À ce sujet, si vous avez fait l’objet d’une reconnaissance par la CONTERGANSTIFTUNG allemande, la copie des documents émanant de cette organisme devrait suffire. ”
  [Om erkend te worden hebben de cliënten van Mr Estienne die erkend zijn door de Conterganstiftung, in uitvoering van paragraaf 15 van de Conterganstiftungsgesetz echter dienen te verklaren dat zij afstand deden van iedere nieuwe vordering tegen Grünenthal in wiens verplichtingen Onkelinx zich had gesubrogeerd verklaard.]
  Op 11 juni 2019 zal Mr Estienne deze vraag van documenten herhalen. Ik zal deze vraag twee paragrafen verder in deze blogpost bij de bespreking van dat schrijven van 11 juni 2019 bespreken.

  Op 28 mei 2019 schrijft hij mij dat hij meent te kunnen afleiden dat ik een geschil heb met de Conterganstiftung.
  “Je crois déduire de vos derniers courriers électroniques que vous avez eu un différend avec le Conterganstiftung.
  “Il n’est toutefois certainement pas possible d’assigner la Conterganstiftung en Belgique, s’agissant d’un organisme qui a son siège en Allemagne.
  “Je ne puis donc personnellement rien faire à cet égard.
  “Si j’ai bon souvenir, vous aviez rencontré ou vous projetiez de rencontrer le Pr. Mc CREDIE en Australie. Avez-vous fait d’autres démarches qui permettraient, sur le plan médical, d’attester que vous êtes bien une victime du Softenon ?
  “Êtes-vous disposé, le cas échéant, à vous soumettre à une expertise médicale ici en Belgique ?”
  Hoe kan ik een geschil hebben met de Conterganstiftung als mij niet meedeelt wat de Stiftung hem betreffende mij gesteld heeft?
  Het is de Leuvense orthopedisch chirurg die contact heeft gehad met Prof. McCredie. Daarom had ik vanuit Roissy het emailadres van McCredie aan de Leuvense orthopedisch chirurg overgemaakt. Daarna heb ik geen contact meer meer gehad met de chirung. Met McCredie heb ik nooit contact gehad. Het is Mr Estienne die verder contact heeft gehad met de chirurg.
  Medische expertise in de Zuidelijke Nederlanden? Die expertise dient mijn radiografieën te onderzoeken. Die radiografieën bevinden zich in de Zuidelijke Nederlanden. Ik moet daar niet bij zijn. Allez, als ik daar toch bij moet zijn wil ik wel nog eens afkomen en twee nachten in een Brussels hotel slapen.

  Op 11 juni 2019 schrijft hij mij dat hij de 125.000 euro voor mij kan aanvragen maar dat ik hem daartoe documenten dien over te maken.
  “Je vous confirme ma disponibilité pour introduire un dossier auprès de la CAAMI en votre nom, mais je ne puis rassembler les documents médicaux utiles à votre place.
  Sans ces documents, qu’il vous appartient de me transmettre, je crains de ne pas pouvoir vous venir davantage en aide. ”
  Hij meent dus toen ik in 2011, op zijn advies, naar Leuven ben afgezakt om mij te laten onderzoeken door de orthopedisch chirurg die mij in 1982 behandeld had na mijn bekkenbreuk van eind december 1981, de chirurg niet over alle documenten beschikte. (Indien het in 2011 niet gelukt is waarom zou het ditmaal lukken?)
  Ik herhaal dat zoals ik in mijn blogpost van juni 2019 stelde
  ” […] toen ik aan Mr Estienne telefonisch vroeg wat de orthopedisch chirurg, na contact met McCredie, had kunnen besluiten zag ik telefonisch dat Mr Estienne beide armen ophief. Hij zuchtte inderdaad met een lange “oui”. Dus hij weet dus dat enkel de Conterganstiftung in de mogelijkheid is om softenonmonsters als dusdanig te erkennen. ”
  Wat met de radiografieën gebeurd is, weet ik. Ik had twee dagen na de radiografieën, het emailadres van Prof. McCredie aan de Leuvense orthopedisch chirurg vanuit Roissy overgemaakt. Dat is het laatste wat ik weet.
  Ik blijf mij echter afvragen wat hij Mr Estienne, die McCredie gelezen heeft, bedoelt met “Sans ces documents, qu’il vous appartient de me transmettre, je crains de ne pas pouvoir vous venir davantage en aide” weet ik niet. Waarom dreigt hij? Ik heb niks en ik kan niks overmaken. Wat met de Leuvense radiografieën gebeurd is, weet ik niet. Cherchez la femme? Martine Olivier?

  Indien ik in 1969 afgewezen werd dan neem ik aan dat mijn vader, kwakzalver van beroep, een schrijven naar Heidelberg heeft gestuurd met de bewering dat ik geen softenonmonster ben want dan had hij in de bak moeten zitten.

  Of was het simpelweg omdat mijn moeder zelfs niet wist dat mijn vader haar sluiks softenon had toebediend? Laat staan dat zij over het voorschrift beschikte.

  Ter herinnering: Nadat ik op 15 februari 1969, de rijpe leeftijd van 7 jaar had bereikt besliste mijn vader mij met mijn moeder naar Heidelberg te sturen omdat voorzien te worden van een uni-functionele haak. (Haar moeder, mijn grootmoeder, weigerde ons te vergezellen).

  Ter tweede herinnering: mijn grootvader heeft thalidomide pillen verstopt op zijn yacht waarop mijn ouders hun huwelijksreis hadden doorgebracht gevonden.

  Dat dossier bij de Conterganstiftung zou dus moeten ingekeken.

  PUNT DRIE  “Ihre Papiere, Bitte!” ditmaal in Spanje en de Zuidelijke Nederlanden

  In heb hoger mijn Spaanse pamflet van september 2017
  “Lo que está maldito es el gobierno, no la talidomida”
  geciteerd dat ik op het eerste actie-weekend in Legorreta (Spaans Baskenland), begin september 2017, georganiseerd door Avite en dat bestond uit een reeks activiteiten ter hulp van de softenonmonsters (“una serie de actividades de ayuda a las víctimas de la talidomida”) wilde gaan uitdelen. Aanvankelijk was mij daar gevraagd of ik ook wilde spreken. Uiteindelijk werd mij beleefd gesuggereerd om niet op te dagen (de actie-dagen waren afgelast, stelde men mij). Ik had mijn vliegticket vanuit Zuid-Oost Azië echter op zak. Ik ben daar dan opgedaagd op de avond van de tweede dag.

  Volgens de Spaanse monsters is Grünenthal de oorzaak van het softenonschandaal. Voor mij is de over-heid de oorzaak ervan.

  Op deze blog heb ik ook het Engelse origineel van dat pamflet. Daarin staat te lezen:
  “This is perhaps an opportunity to ask whether Avite should not have commenced its original action against another defendant. I am speaking of the government of Franco and of that of the King of Spain which assumed the former’s debts and obligations.”
  https://bphouse.com/honest_money/2017/09/04/thalidomide-not-the-drug-but-the-government-is-maldito/

  In het Spaans luidde dit:
  “Quizás ahora es el momento de preguntar si Avite no debería haber presentado su caso original contra otro acusado. Estoy hablando del gobierno de Franco y del Rey de España que ha asumido las deudas y obligaciones del primero.”

  Dit was de oorzaak van onze ruzie. Zij zeggen Grünenthal is de schuldige van het softenonschandaal. Ik zeg, de schuldige is de over-heid.

  Ik heb nergens een verslag gevonden van dat week-end van September 2017. Begin september 2018 werd het week-end overgedaan. Ook van 2018 vond ik nergens een verslag.

  Thans luidt het dat naast recreationele activiteiten, tevens informatieve toespraken zullen worden gehouden. In deze toespraken zal Avite meedelen dat ze een nieuwe koers wil varen. De eerste belichaming van deze nieuwe koers bestaat erin dat een register van Spaanse softenonmonsters zal opgesteld worden en dat Avite erop zal blijven aandringen dat Grünenthal haar verantwoordelijkheid opneemt.

  Las víctimas de la talidomida empiezan con festejos el nuevo curso
  Lun 19 agosto 2019. 13.30H
  https://www.redaccionmedica.com/bisturi/las-victimas-de-la-talidomida-empiezan-con-festejos-el-nuevo-curso-8893
  La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) va a empezar el nuevo curso con festejos.Los próximos días 6 y 7 de septiembre, la localidad guipuzcoana de Legorreta acogerá, como en ediciones anteriores, a cuantos afectados quieran inscribirse en las Jornadas pro afectados talidomida 2019. Además de actividades lúdicas tanto para adultos como para niños, también se han organizado charlas informativas. Como acto central, el día 7 tendrá lugar la III carrera a favor de los afectados por talidomida, que culminará con una cena popular a las 21:30. Este es el primer acto del nuevo curso, en el que los afectados se ham marcado como principales objetivos que se concrete el registro de afectados, además de seguir luchando para conseguir que Grünenthal asuma su responsabilidad.

  Als Grünenthal haar verantwoordelijkheid opneemt, dan betekent dit dat de Conterganstiftung, die ook door Grünenthal gefinancierd wordt maar voor het grootste deel door de Duitse Bondsrepubliek gefinancierd wordt, aan de geregistreerden iets zal uitbetalen.

  De Conterganstiftung zal dan als gesubrogereerd aan Grünenthal betalen. Of dat voor Avite voldoende opneming van verantwoordelijkheid door Grünenthal is, weet ik niet. Ik vrees van niet, maar wat wil Avite dan eigenlijk?

  Maar de Stiftung zal enkel aan door haar erkende monsters (en doet dat reeds aan door haar erkende Spaanse monsters) betalen en om door de Stiftung erkend te worden moet ge over de papieren van uw moeder (het thalidomide-voorschrift dat door haar dokter werd afgeleverd) beschikken.

  En als ge de papieren van uw moeder niet aan de Conterganstiftung kunt voorleggen,
  dan kunt ge niet erkend worden door de Stiftung
  en dan moet ge, althans in de Zuidelijke Nederlanden, zo blijkt uit de geciteerde schrijvens van Mr Estienne, andere papieren voorleggen.

  Bovendien blijkt uit de schrijvens van Mr Estienne dat
  als ge in de Zuidelijke Nederlanden wil erkend worden
  dan moogt ge de oorzaak van uw monsterlijkeid niet met radiografieën bewijzen,
  (Uit het hoger geciteerde citaat uit het boek van McCredie blijkt echter dat radiografieën het bewijs bij uitstek leveren van softenonmonsterlijkheid.)
  maar enkel met papieren.
  Is geneeskunde een wetenschap die de feiten vaststelt op basis van papieren?

  Ik dacht dat het recht van de Zuidelijke Nederlanden nog altijd stelt dat een feitenkwestie, zoals de oorzaak van de monsterlijkheid van een persoon, met alle middelen mag bewezen worden.

  Dus ook met radiografieën, het bewijsmiddel bij uitstek.

  Als Avite dan toch genoegen zou nemen met betaling door de Conterganstiftung, zou Avite er dan niet voor moeten ijveren dat de Conterganstiftung personen als softenonmonsters erkent enkel op basis van de radiografieën (en dus zonder “Hintergrundbericht”, achtergrondsbericht)?

  vgl. het uitreksel dat ik hoger citeerde uit mijn “German Conterganstiftung or thalidomide foundation is a fraud – UK guv’mint also” blogpost van 04 september 2009:
  “And when you file the application, you do not have only to prove your thalidomide monstrosity by submitting X-rays, but you have also to indicate in the “Hintergrundbericht” (background message) which brand of thalidomide your mother took. Perhaps, they also want the prescriptions, like they did in Spain?”

  Op dat ogenblik kunnen onze advocaten misschien samenwerken.

  Ivo Cerckel
  ivocerckel@siquijor.ws

  (1)
  De Zuidelijk-Nederlandse wetgever heeft het arrest in uitvoering waarvan hij diende te legifereren niet gelezen.

  De wet van 05 mei 2019 maakt geen melding van een Stichting, laat staan een privaatrechtelijke stichting,

  daar waar het dispositief van het arrest stelt:
  Dit fondée la demande subsidiaire dans la mesure précisée ci-après. Condamne l’Etat belge, représenté par Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Sante Publique, à présenter à la Chambre des représentants un avant-projet de loi à insérer dans la prochaine loi budgétaire, tel celui reproduit sous le point 58 du présent arrêt en vue de la constitution d’une fondation d’utilité privée visée par cet avant-projet.

  In dat punt 58 leest men in het Nederlands (en het Frans) dat er dus voorgesteld wordt een bedrag van 5.000.000 EUR vrij te maken ten voordele van de [thalidomide] slachtoffers en dat dit bedrag zal toegekend worden aan een private stichting die de regering zal oprichten.

  Juist zoals de wetgever het arrest niet heeft gelezen, heeft Mr Estienne nooit de Duitse wet gelezen . Hij beweert zelfs dat enkel de Zuidelijk-Nederlandse wet van toepassing is op uitkeringen toegekend door de Duitse wet.

  Ik zie twee mogelijke redenen voor deze dwaling van Mr Estienne.

  EEN
  Het feit het Duitse recht het begrip “subrogatie” niet kent leidt Mr Estienne ertoe het begrip ook in het Zuidelijk-Nederlandse recht te miskennen. Het Duitse verzekeringsrecht kent echter het “mechanisme” waardoor de verzekeraar die de schuldenaar betaald heeft, gegesubroeerd wordt in de rechter van de schuldeiser.

  TWEE
  Mr Estienne is drie verkeerde meningen toegedaan betreffende privaatrechtlijke en publiekrechtelijke Zuidelijk-Nederlandse en Duitse stichting.
  Eerste verkeerde mening. Hij meent dat een Zuidelijk-Nederlandse Stichting overeenkomt met een Duitse Stiftung.
  Tweede verkeerde mening. Hij meent dat het onderscheid tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke stichtingen gelijklopend in de Zuidelijke Nederlanden en Duitsland.
  Derde verkeerde mening. Mr Estienne meent dat een Zuidelijk-Nederlandse privaatrechtelijke stichting complementair zou kunnen werken aan een Duitse publiekrechtelijke Stiftung.

  Wat de TWEEDE reden of oorzaak van de dwaling van Mr Estienne betreft.

  Daar waar het ontwerp van de Vijand waarop het arrest zich steunt stelt dat een bedrag van vijf miljoen euro wordt toegekend aan een privaatrechtelijke stichting, en het arrest de Vijand dan ook beveelt het bedrag aan zulke’n stichting toe te kennen,

  stellen de artikels 4 en 5 van de wet van 5 mei 2019 dat:

  Art. 4.Een facultatieve toelage ten laste van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) wordt, onder voorbehoud van de beschikbare kredieten, toegekend aan de verenigingen van slachtoffers die vóór de inwerkingtreding van deze wet opgericht zijn als verenigingen zonder winstoogmerk, om hun werking ten gunste van de in artikel 2 bedoelde personen te financieren.
  […]
  Art. 5.De Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) onderzoekt de aanvragen en beslist over de toekenning van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde bedragen. De beslissingen worden aan de aanvragers betekend.
  De beslissingen tot de toekenning worden ook aan de FOD BOSA betekend, die de forfaitaire bedragen bedoeld in de artikelen 2 en 3 betaalt.
  […]

  Wikipedia stelt dat de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) een Zuidelijk-Nederlandse openbare instelling van de sociale zekerheid is.

  Is dat een privaatrechtrechtelijke Stichting die, die naar Zuidelijk-Nederlands recht moet opgericht worden, niet bij wet maar bij authentieke akte (van een notariële ambtenaar)? Het komt mij voor van niet.
  De discussie betreffende den drie verkeerde meningen die Mr Estienne is toegedaan betreffende privaaatrechtlijke en publiekrechtelijke Zuidelijk-Nederlandse en Duitsr stichting is dan ook louter academisch.

  Drie opmerkingen mogen dan ook volstaan.

  EEN

  De Conterganstiftung is een Stichting van publiek recht. De op te richten Zuidelijk-Nederlandse stichting zou er een van privaatrecht moeten zijn.

  Die Conterganstiftung für behinderte Menschen ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts mit einem gesetzlichen Auftrag.
  https://www.contergan-infoportal.de/stiftung/

  TWEE

  In Duitsland zijn de meest bekende stichtingen privaatrechtrechtelijke stichtingen. De Conterganstiftung is echter een publiekrechtelijke stichting.

  Stiftung (Deutschland)
  https://de.wikipedia.org/wiki/Stiftung_(Deutschland)
  UITREKSELS
  Eine Stiftung ist in Deutschland eine Vermögensmasse. Häufig wird darunter eine Einrichtung verstanden, die mit Hilfe des Vermögens einen vom Stifter festgelegten Zweck verfolgt. Dabei soll das Vermögen auf Dauer erhalten und die Destinatäre können nur in den Genuss der Erträge kommen. Stiftungen können in verschiedenen rechtlichen Formen und zu jedem legalen Zweck errichtet werden. Die meisten bekannten Stiftungen sind private Stiftungen des bürgerlichen Rechts und dienen GEMEINNÜTZIGEN Zwecken.
  +
  Beispiele für Stiftungen des öffentlichen Rechts sind die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, welche die ehemals preußischen Kulturgüter wie Gebäude, Kunstsammlungen und Bibliotheken verwaltet, oder die CONTERGANSTIFTUNG FÜR BEHINDERTE MENSCHEN, deren Zweck in der Unterstützung von Menschen liegt, die Schäden durch das Medikament Thalidomid (Handelsname Contergan) erlitten haben. Andere durch Bundesgesetz errichtete bundesunmittelbare Stiftungen sind etwa die Heimkehrerstiftung, die Stiftung für ehemalige politische Häftlinge oder die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft in Berlin, deren Hauptzweck die Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter ist. Eine weitere bekannte Stiftung des öffentlichen Rechts sind die Berliner Philharmoniker; Träger ist das Land Berlin.

  DRIE

  Juist zoals in Duitsland, zie de aanvang van het citaat in TWEE, hier juist boven, bestaat in de Zuidelijke Nederlanden een stichting uit een vermogen dat bestemd wordt voor een bepaald doel.

  https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/vennootschappen_verenigingen_en_stichtingen/stichtingen/private_stichting

  De oprichting van een stichting vloeit voort uit de wil van een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen om een vermogen te bestemmen voor de VERWEZENLIJKING VAN EEN BEPAALD BELANGELOOS DOEL. De stichting mag geen materieel voordeel verschaffen aan de stichters, de bestuurders of enig ander persoon. Er bestaan twee types van stichtingen: de private stichtingen en de stichtingen van openbaar nut.
  Kenmerken
  De private stichting wordt opgericht bij authentieke akte en daarbij zijn sommige vermeldingen verplicht.
  De stichting van openbaar nut moet een van de zeven opgesomde doeleinden hebben, die gericht zijn op de verwezenlijking van een werk van filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, wetenschappelijke, artistieke, pedagogische of culturele aard. De private stichting mag een ander doel hebben.
  Een stichting kent geen leden. Ze wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie personen. De raad van bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig zijn tot verwezenlijking van de doeleinden van de stichting.
  Het startkapitaal van een stichting moet volstaan om de leefbaarheid van de stichting te vrijwaren en het belangeloze doel dat zij zich heeft gesteld tot een goed einde te brengen. De stichting moet voldoen aan een aantal boekhoudkundige verplichtingen.
  Aangezien de stichting een eigen rechtspersoonlijkheid bezit, onafhankelijk van die van de bestuurders ervan, heeft zij zelf rechten en plichten. De bestuurders zijn beperkt aansprakelijk en verbinden hun eigen vermogen niet met het lot van de stichting.

   

  Posted in Uncategorized | No Comments »